Toelage muziekentertainment horecazaken

Achtergrondafbeelding
Online aanvragen

Deze toelage wil initiatieven rond het boeken van muzikaal entertainment ingericht door Bilzerse horecazaken ondersteunen met een financiële toelage. Indien een Bilzerse horeca ondernemer een betalende muziekband, muzikant of dj inhuurt voor een optreden in en/of rond zijn zaak, kan hij in aanmerking komen voor een toelage van de stad volgens de bepalingen van het reglement.  Het doel is om de drempel te verlagen voor de horeca ondernemer en hiermee het lokaal ondernemerschap en de sociale waarde voor de gemeenschap te ondersteunen en Bilzen als horecastad te promoten waarbij ontmoeten en beleven centraal staan.

Voorwaarden

 • Uitsluitend Bilzerse horecazaken die over een actieve inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen beschikken voor de NACEBEL-codes 55 of 56;
 • Een fysieke vestiging zijn van een onderneming (cfr. inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen) en met een publiekstoegankelijke functie gelegen op Bilzers grondgebied;
 • De horeca- uitbater moet onderworpen zijn aan het sociaal statuut van zelfstandigen in hoofdberoep en daadwerkelijk het dagelijks beheer van de handelszaak / horecazaak waarnemen. In geval van een rechtspersoon moeten minstens 51% van de aandelen eigendom zijn van een fysische persoon die daadwerkelijk het dagelijks beheer van de zaak waarneemt;
 • De horecazaak is in orde met alle wettelijke voorschriften die op dat type onderneming van toepassing zijn;
 • De focus mag niet enkel op de horecazaak liggen, maar ook op het promoten van Bilzen als gezellige horeca-en muziekstad en het creëren van beleving en ontmoeten in de bredere zin voor een bruisende buurt. Op de communicatieve uitingen die de horecazaak het logo van de stad Bilzen te vermelden;
 • Voor deze toelage komt het inhuren van een muziekband, muzikant of dj in aanmerking voor een optreden in en/of rond de horecazaak. Het optreden kan van eender welk genre zijn, maar dient gepast te zijn;
 • Aanvragen tot subsidiëring komen slechts in aanmerking voor zover de kredieten, voorzien in het jaarlijkse budget, niet uitgeput zijn.

Procedure

Via onderstaand online webformulier (gele knop) kan u een aanvraag indienen.

Alle initiatieven die men wil nemen en die men subsidieerbaar acht moeten minstens één maand op voorhand voorgelegd worden aan de dienst lokale economie van de stad Bilzen.

Dit wordt vervolgens voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen, samen met een advies van de dienst economie en de dienst Marcom. De beslissing van het schepencollege wordt ten laatste binnen de twee weken na agendering door de dienst lokale economie meegedeeld aan de horecazaak. Toelages worden nooit met terugwerkende kracht toegekend.

Meebrengen

Bij de aanvraag moet u volgende documenten toevoegen:

 • Identiteitskaart
 • Bewijs sociaal statuut van zelfstandige in hoofdberoep
 • Getekende offerte
 • Ontwerp communicatie met logo stad Bilzen

Ten laatste één maand na afloop van het initiatief wordt bewijsmateriaal van de gedane kosten en een voorbeeld van de gedane communicatie ingediend bij de dienst lokale economie. Pas na indiening en goedkeuring van de correcte bewijsstukken, wordt de toelage uitbetaald.

Bedrag

Per initiatief zijn 50% van de gemaakte kosten subsidieerbaar met een maximum van € 500 incl. btw per horecazaak per jaar. Het is enkel toegestaan om in een jaar meerdere initiatieven te nemen per horecazaak met een maximum van 3 indien er een overduidelijke meerwaarde voor de hele buurt is of voor het promoten van Bilzen als horecastad mits goedkeuring van het college van burgemeester en schepenen. 

Online aanvragen