logo bilzen

Facebook

Openbaarheid van bestuur

Het decreet betreffende de openbaarheid van bestuur van 26 maart 2004 verleent elke burger het recht om een bestuursdocument te raadplegen en er een afschrift van te krijgen. Het begrip ‘bestuursdocument' wordt ruim opgevat en betekent dat in principe alle informatie waarover de overheid beschikt, kan opgevraagd worden. U kunt deze documenten inkijken, er meer uitleg over vragen of er een kopie van krijgen.

Indien u van dit recht gebruik wil maken, dan zijn er 2 mogelijkheden:

Vrije inzage
Volgende stedelijke documenten kunnen ter plaatse ingekeken worden in het stedelijk administratief centrum:
- beslissingen van de gemeenteraad
- beslissingen van het college van burgemeester en schepenen
- het jaarverslag van de stad, het budget en de jaarrekening
- alle reglementen en verordeningen die in de stad van toepassing zijn
- het gewestplan
- Bijzondere Plannen van Aanleg (BPA)
- perceel- en rooilijnplannen
- verleende milieuvergunningen
- verleende stedenbouwkundige vergunningen

Let wel: deze documenten liggen niet altijd bij de Dienst Secreatariaat.  Om de documenten sneller in te kijken, vraagt u best op voorhand alles aan.

Inzage na schriftelijke aanvraag
Inzage in alle andere documenten kan na een schriftelijke aanvraag bij de Dienst Secretariaat. Vermeld zo duidelijk mogelijk wat u precies wil: de aangelegenheid waarover het gaat en indien mogelijk het bestuursdocument in kwestie. Uw naam en adres mogen natuurlijk niet ontbreken. Als uw aanvraag aanvaard wordt, krijgt u bericht over de plaats en datum waarop u de gevraagde documenten kan inzien. Bestaat er een gegronde reden om u de inzage van een document te weigeren, dan ontvangt u hiervan eveneens bericht. Het decreet betreffende de openbaarheid van bestuur bevat immers een aantal uitzonderingen die de overheid mag inroepen om een document niet openbaar te maken. Het gaat bijvoorbeeld om geheimhoudingsverplichtingen, de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, het economische belang van de overheid en de openbare orde.

U mag bij het inkijken van de documenten notities nemen. Heeft u graag een kopie, dan kan het dat u een kleine bijdrage dient te betalen (zoals vastgelegd in het retributiereglement) op het verstrekken van administratieve gegevens. Indien u een vraag heeft of graag nog wat meer uitleg zou hebben, dan kunt u een afspraak maken met de ambtenaar die het document behandelt.

Indien u kunt aantonen dat een document onvolledige of foutieve informatie over uzelf bevat, dan kunt u de stad vragen om de nodige verbeteringen aan te brengen. Dat kan door middel van een gemotiveerde schriftelijke aanvraag, gericht aan het college van burgemeester en schepenen. Deze verbeteringen worden uiteraard kosteloos uitgevoerd.

Wanneer u moeilijkheden ondervindt om de raadpleging of verbetering te verkrijgen van een bestuursdocument of wanneer u niet akkoord gaat met de ingeroepen weigeringsgrond, dan kunt u binnen een termijn van 30 kalenderdagen na de beslissing of na het verstrijken van de termijn waarbinnen een beslissing moest worden genomen, beroep instellen bij de Beroepsinstantie inzake openbaarheid van bestuur.

Voor meer informatie over de toepassing van het decreet betreffende de openbaarheid van bestuur kunt u eveneens terecht op de website www.vlaanderen.be/openbaarheid.

Een document inkijken?  Vraag het online aan!