Openbaarheid van bestuur

Achtergrondafbeelding
Online aanvragen

Het decreet Openbaarheid van bestuur geeft u als burger het recht op inzage, uitleg of afschrift van bestuursdocumenten. Het gaat dan in principe om alle informatie waarover de overheid beschikt en die elektronisch of op papier wordt bewaard. Uw openbaarheidsverzoek wordt binnen de wettelijke termijn van 20 kalenderdagen behandeld.

Er zijn uitzonderingen waarbij de overheid u inzage, uitleg of afschrift van een bestuursdocument mag weigeren. Het gaat dan onder meer om geheimhoudingsplichten, bescherming van de persoonlijke levenssfeer, economisch belang of openbare orde. Meer informatie over toepassing openbaarheid van bestuur vindt u terug via de link op deze pagina.

Procedure

Bepaalde bestuursdocumenten van de stad en het OCMW staan online en zijn vrij raadpleegbaar. Het gaat dan onder meer over:

  • Agenda en notulen gemeenteraad
  • Agenda en notulen OCMW-raad
  • Reglementen en verordeningen
  • RUP's en BPA's

De stad en het OCMW delen ook informatie met u via brochures, infobladen, website, sociale media …

U kan daarnaast inzage, uitleg of een afschrift van documenten aanvragen bij de Dienst administratieve & juridische zaken. 

Dit kan via het online webformulier, schriftelijk of per e-mail:
Dienst Administratieve & Juridische Zaken
Deken Paquayplein 1
3740 Bilzen
secretariaat@bilzen.be.

Neem volgende punten in uw aanvraag op:

  • Uw naam, correspondentieadres en e-mailadres.
  • De specifieke bestuursdocumenten of de aangelegenheid waarover uw openbaarheidsverzoek gaat.
  • Of u inzage, uitleg of een afschrift wenst.
  • Als uw openbaarheidsverzoek over informatie van ‘persoonlijke aard’ gaat, moet u aantonen dat u daarvoor een bijzonder belang heeft. Als uw aanvraag over privacy-gegevens, commerciële of industriële informatie gaat, heeft u een bewijs nodig dat de persoon van wie de informatie afkomstig is, instemt met de openbaarmaking van de gegevens.

Goedkeuring openbaarheidsverzoek:
De Dienst Administratieve & Juridische zaken bericht u binnen de wettelijke termijn per brief of e-mail over de plaats en datum waarop u gevraagde bestuursdocumenten kunt inzien of een afschrift kunt afhalen. Indien gewenst en mogelijk kunnen de gevraagde documenten ook digitaal worden bezorgd.

Wilt u nog een toelichting op de documenten, dan kunt u een afspraak maken met de ambtenaar die het document behandelt.

Beroep aantekenen tegen beslissing openbaarheidsverzoek:
Bent u het niet eens met de genomen beslissing over je aanvraag tot openbaarheid? Of is de beslissingstermijn van uw openbaarheidsverzoek verstreken? Dan kunt u binnen 30 kalenderdagen per aangetekende brief, fax of e-mail in hoger beroep gaan bij de Beroepsinstantie openbaarheid van bestuur.

Beroepsinstantie openbaarheid van bestuur
Afdeling openbaarheid van bestuur
Departement Kanselarij en Bestuur
Boudewijnlaan 30, bus 20
1000 Brussel

Telefoon: 02 553 57 03
Fax: 02 553 57 02

E-mail: openbaarheid@vlaanderen.be

Bedrag

Eventuele kosten voor het bekomen van een afschrift zijn vastgelegd in een retributiereglement.

Online aanvragen

Contactinformatie