Adviesraden

Achtergrondafbeelding

Van Bilzen een nog fijnere plek maken. In de adviesraden delen Bilzenaren hun ervaringen en verzamelen ze verhalen. Ze spreken vrijuit over hoe het loopt in Bilzen en leggen hun adviezen voor aan het bestuur. Zodat zij aanvoelen wat er leeft. En we een Bilzen krijgen dat bij ons past.

De leden zetelen onbezoldigd in de adviesraden en komen een aantal keer per jaar samen. De groepen zijn gevarieerd in leeftijd, geslacht, expertise en interesses. Om deel te nemen moet je dus geen vakspecialist zijn, maar dat mag uiteraard wel.

Gecoro

Samengesteld uit 6 deskundigen en 10 vertegenwoordigers van de volgende maatschappelijke geledingen: jeugd, gezinnen, senioren, werknemers, natuur en milieu, werkgevers en zelfstandigen, landbouwers, handelaars, sport en recreatie, erfgoed en toerisme.

Adviseert het stadsbestuur Bilzen over ruimtelijke uitvoeringsplannen, beleidsplannen, stedenbouwkundige verordeningen, grote omgevingsvergunningsaanvragen.

Samenstelling: Ann Maurissen, Dieter Van den Langenbergh, Joris Cornu, Rik Maurissen, Hilde Ombelets, Koen Moermans, Daniel Balcer, Chris Slaets, Georges Castr, Ruth Stevens, Jan Comhair, Lambert Schoenmaekers, André Stulens, Ingrid Festjens, Erik Martens, Cedric Koppers , Alexandra Jans, Sandra Sals, Jan Kellens, Jurgen Schiepers, Tony Castermans, Tom Vandermeeren, Staf Dreesen, Sonja Greven, Josse Lormans, Marina Barzeele, Jean Voncken, Camille Libbrecht, Wim Lormans, Freddy Moors, Peter Spincemaille

Neem contact op met Gecoro via e-mail.

Lees hier de verslagen van Gecoro.

Jeugdraad

Staat het Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling en/of het stadsbestuur Bilzen bij in het beheer van jeugdcentrum de Bilding en adviseert bij de opmaak en de uitvoering van het jeugdbeleid in al zijn aspecten. Fungeert als spreekbuis van de kinderen en jongeren in Bilzen en als platform voor de Bilzerse jeugd en het jeugdwerk.

Samenstelling: Maarten Vandebeeck (VZ), Jef Goemans (OVZ), Brent Fripont, Tom Vandermeeren, Laura Lenaerts, Bernd Streignart, Daan Duchateau, Elien Nelissen, Steff Debruyne, Yana Vanhees, Axl Boelen, Mattias Oben, Jake Dodgson, Robin ‘Chokri’ Mathys, Milan Evens, Joel Jeegers, Wout Vanroy, Stan Vanherle 

Neem contact op met de Jeugdraad via e-mail of 089 51 93 29.

Lees hier de verslagen van de jeugdraad.

Milieuraad (ALEBI)

Samengesteld uit een 16-tal vertegenwoordigers van milieu- en natuurverenigingen, jachtverenigingen, onderwijsinstellingen, sociaal-culturele organisaties en vormingsorganisaties, beroep- en sectororganisaties, jeugdverenigingen, ouderenverenigingen en milieugeïnteresseerde burgers.

Adviseert het stadsbestuur Bilzen over het gemeentelijk milieu- en natuurbeleid, inclusief het klimaatbeleid.

Samenstelling: Roland Vanherle, Jenny Vanherle, Tony Castermans, Daniel Balcer, Lissy Meijers, René Daerden, Johan Geusens, Marleen Vanharen, Michel Ackermans, Kristof Nijs, Tiffany Thoelen, Katrien Bruggeman, Axel Appermont, Ghislain Hubrechts, Sabine Peters, Daniel Beuls, Anne Marie De Spriet, Koen Meuwissen, Luc Crommen, Myriam Meesters, Tommy Collas, Lambert Schoenmaekers, Ward Cielen, Zjef Beerten, Erik Royackers, Francine Thewissen, Erna Vandoren, Dominic Verjans, Daniel Thijs, JDeville, Eddy Donné, Koen Debusschop, Lambert Caubertgh, Robby Moors, Ivan Bruninx, Dirk Coelemont, Patrick Deckers, Sylvain Rensons

Neem contact op met de Milieuraad via e-mail of 089 51 93 03.

Lees hier de verslagen van de milieuraad.

Seniorenadviesraad

Samengesteld uit maximaal 25 Bilzenaren actief in een erkende seniorenvereniging en niet-georganiseerde leden. Dit zijn senioren die vrijwillig aansluiten zonder lid te zijn van een erkende seniorenvereniging.

Adviseert het stadsbestuur Bilzen bij de opmaak en uitvoering van het ruime, algemene seniorenbeleid. Fungeert als spreekbuis van senioren uit Bilzen.

Samenstelling: Mathieu Meesters, Leon Luyten, Alice Nijssen, Guido Castermans, Marcel Moors, Maria Rasking, Roger Dils, Emile Daniëls, afgevaardigde van Seniorenbond Rosmeer, Geert Koninckx, Lorry Stulens, Marina Barzeele, Johan Moesen, Moritz Blomme, Yvon Vanheusden, Pierre Baerten, Ernestine Smets, Robert Stulens, Goddie De Smet, Leentje Govaers, Els De Munck, Gerda Lambrechts, Marie Jeanne Marting

Neem contact op met de Seniorenadviesraad via e-mail of 089 39 96 20.

Lees hier de verslagen van de seniorenadviesraad.

Adviesteam sport

Samengesteld uit maximaal 10 stemgerechtigde Bilzenaren die actief zijn in sportverenigingen, individuele sporters, clubsporters, passieve sporters, experten die met beweging bezig zijn.

Staat het Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling en/of het stadsbestuur Bilzen bij in het beheer van de sportinfrastructuur, inclusief het zwembad en adviseert bij de opmaak en de uitvoering van het sportbeleid in al zijn aspecten. Fungeert als spreekbuis van het sportieve veld (gebruikers, verenigingen…).

Samenstelling: Appermans Els, Goossens Eske, Lathouwers Marit, Muermans Elke, Engelen Aart, Mulder Lucas, Schoefs Eric, Gravina Didier, Opdenakker Richard, Rondags Bjorn, Appermans Mario, Broux Hermine, Moermans Koen, Onkelinx Kurt, Parthoens Pierre, Tan Lianne, Vandelaer Winand, Brepoels Guido, Schils Andy

Neem contact op met het Adviesteam sport via e-mail of 089 51 95 21.

Lees hier de verslagen van het adviesteam sport.

Adviesraad bibliotheek

Samengesteld uit maximaal 16 stemgerechtigde gebruikers van de bib en deskundigen

Staat het Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling en/of het stadsbestuur Bilzen bij in het beheer en de werking van de bibliotheek. Fungeert als spreekbuis van de bibliotheekgebruikers.

Samenstelling: Stijn Moechars, Gil Jeurissen, Johan Geusens, Els De Munck, Bert Verleysen, Anton van der Beek, Gert Klingeleers, Mariette Verjans, Lieve Jamees, Katrien Bruggeman, Berit Clerx, Ellen Verding, Erik Royackers, Dayon Reubsaet, Jimmy Gielkens, Laura Ghijsen, Debby Thijs, Nadine Heelen, Ingrid Maurissen, Henri Gilissen, Stéphanie Vandormael, Linda Fantauzzo

Neem contact op met de Adviesraad bibliotheek via e-mail of 089 51 95 06.

Lees hier de verslagen van de adviesraad bibliotheek.

Adviesgroep cultuur

Samengesteld uit maximaal 12 stemgerechtigde geëngageerde burgers die zich betrokken voelen bij het brede, Bilzerse culturele veld. De samenstelling moet divers zijn op alle vlakken (leeftijd, geslacht, achtergrond) en bestaan uit een vertegenwoordiging van verschillende geledingen (verenigingen, beeldende kunst, deelnemers/gebruikers culturele activiteiten, experten, ...)

Staat het Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling en/of het stadsbestuur Bilzen bij in het beheer van het cultuurcentrum en het ruime Bilzerse cultuurbeleid. Fungeert als spreekbuis voor het lokale culturele werkveld.

Samenstelling: Katrien Moermans, Nele Reggers, René Simons, Koen Nijssen, Davy Jacobs , Sarah-Joy Zwarts, Ingrid Maurissen, Steven Hofman, Sofie Clerix 

Neem contact op met de Adviesgroep cultuur via e-mail of 089 39 74 80.

Lees hier de verslagen van de adviesgroep cultuur.

Adviesraad toerisme

Samengesteld uit maximaal 12 stemgerechtigden , gaande van de toeristische partners (logies, reca, attracties, gidsen) tot geëngageerde Bilzenaren en deskundigen.

Staat het Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling en/of het stadsbestuur Bilzen bij bij de uitbouw van een toeristisch en recreatief beleid. Fungeert als spreekbuis van de toeristische partners.

Samenstelling: Bregt Pillen, Valentin Peters, Anneleen Mengels, Griet Bouwen, Georgy Lambrechts, Toon Voets, Freddy Moors, KarlBogaerts, Stefan Erens, Jimmy Van Suetendael, Christel Willems, Annie Stulens, Anja Cich, Stephanie Raskin

Neem contact op met de Adviesraad toerisme via e-mail of 089 39 96 10.

Lees hier de verslagen van de adviesraad toerisme.

Stedelijke toegankelijkheidsadviesraad (STAR)

Samengesteld uit 21 stemgerechtigde personen: zowel vertegenwoordigers van organisaties/diensten, als leden die ten persoonlijke titel zetelen + 3 adviserende leden

Adviseert het stadsbestuur Bilzen over materies die relevant zijn voor de integrale toegankelijkheid: openbaar domein, publiek toegankelijke gebouwen, dienstverlening, informatieverstrekking, vrijetijdsaanbod, … .

Samenstelling: Willy Banken, Brigitte Biesmans, Inge Bocken, Geert Brulmans, Michel Claesen, Klaas Colson, Miep Cuenen, Nelly Degrève, Willy Lammens, Jos Meers, Dirk Moors, Suzanne Nijssen, Jos Noben, Cindy Noelmans, Marleen Sprooten, Roza Theunissen, Frank Van Severen, Eric Voets, Jos Vuerstaek

Neem contact op met STAR via e-mail of 089 51 94 89.

Lees hier de verslagen van STAR.

Land- en tuinbouwraad

Samengesteld uit 25 stemgerechtigden met afvaardiging uit de verschillende sectoren binnen de land- en tuinbouw en politieke vertegenwoordiging.

Geeft advies over Ruimtelijke uitvoeringsplannen grenzend of op landbouwperscelen, over het bermbeheer grenzend aan de landbouwpercelen, over riolerings- en herinrichtingswerken die betrekking hebben op of grenzend aan landbouwpercelen. Fungeert als spreekbuis voor de land- en tuinbouwers.

Vanuit de landbouwraad wordt er een schadecommissie aangesteld voor plaatsbezoeken bij schade (door droogte, storm, …).

Samenstelling: Jos Somers, Luc Slechten, Ghislain Hubrechts, Jos Meesters, Johan Jans, Koen De Busschop, Ferdi Hamal, Stefan Jeurissen, Stephan Peters, Mathieu Vangenck, Bregt Rigo, Luc Thoelen, Daniel Thijs, Kees Van den Berg, Jan Nijs, Daniël Beuls, Sandra Sals, Jan Kellens, Christel Willems, Eddy Broux, Guido Castermans, Daniel Balcer

Neem contact op met de Land- en tuinbouwraad via e-mail of 089 51 93 03.

Lees hier de verslagen van de land- en tuinbouwraad.

LOK

Het Lokaal Overleg Kinderopvang is een adviesorgaan van en voor alle betrokkenen bij de opvang van kinderen in Bilzen. Het geeft advies over materies die relevant zijn voor kinderopvang en is samengesteld uit minstens een vertegenwoordiging van de lokale actoren, de gebruikers en het lokaal bestuur.

De noden en behoeften aan kinderopvang zijn vaak lokaal sterk verschillend. Daarom is de medezeggenschap van lokale actoren en gebruikers erg belangrijk in het bepalen van de beleidsdoelstellingen voor kinderopvang. Ze kunnen hierover voorstellen doen en adviezen formuleren aan het college van burgemeester en schepenen, de gemeenteraad en het OCMW.

Het Lokaal Overleg Kinderopvang kan ook een advies geven aan Agentschap Opgroeien over de uitbreiding van de kinderopvang binnen het eigen grondgebied, en heeft ook als opdracht om lokale actoren en gebruikers te informeren.

Het Lokaal Overleg Kinderopvang komt minstens 2x per jaar samen. Deze samenkomsten staan open voor alle geïnteresseerden.

Samenstelling: Gemeentelijke basisschool, Vrije basisscholen, Jeugddienst, Sportdienst, Ferm Kinderopvang, zelfstandige kinderdagverblijven, oudercomitées, Gezinsbond, schepenen van kinderopvang, jeugd en sociale zaken, medewerkers Huis van het Kind, Kinderopvang, Agentschap Opgroeien.

Heb je vragen, wil je meer informatie of wil je eerdere verslagen in kijken? Mail dan naar kinderopvang@bilzen.be

Lees hier de verslagen.