Stedenbouwkundige meldingen

Achtergrondafbeelding

Stedenbouwkundige melding bij zorgwonen:
Zorgwonen of kangoeroewonen is het creëren van 1 ondergeschikte wooneenheid (ten hoogste eenderde van het totale bouwvolume) binnen een bestaande woning zodat maximaal twee oudere (65+) of hulpbehoevende personen kunnen inwonen.

Ook een huurwoning kan in aanmerking komen als zorgwoning, maar de eigenaar moet hiervan op de hoogte zijn en zijn goedkeuring geven.

Stedenbouwkundige melding bij werken:
Voor bouwen of verbouwen heeft u in principe een stedenbouwkundige vergunning nodig, maar voor sommige werken of handelingen geldt alleen een meldingsplicht.
Andere werken of handelingen zijn zelfs vrijgesteld van de stedenbouwkundige vergunning of meldingsplicht.

 

Procedure

U kan een melding zorgwonen indienen via het omgevingsloket.

Het college van burgemeester en schepenen gaat na of de gemelde handelingen niet vergunningsplichtig en niet verboden zijn. Als dit zo is, neemt het college akte van de melding. Er wordt een meldingsakte opgemaakt en u mag de gemelde handelingen uitvoeren vanaf de dag nadat het college akte heeft genomen van uw melding. U ontvangt per post ook nog een afschrift van de meldingsakte.

Als de handelingen verboden of niet meldingsplichtig zijn, stelt het college van burgemeester en schepenen u hiervan binnen 30 dagen in kennis. In dat geval wordt geen akte genomen en wordt aan de melding geen verder gevolg gegeven.

Via de website van Omgeving Vlaanderen kunt u nagaan of u een vergunning nodig heeft of dat een melding volstaat. U kan er tevens de meldingsformulieren downloaden.

 

Bedrag

Meer informatie betreffende de kosten kunt u terugvinden in het retributiereglement dd. 17/12/2019 (zie rechts bovenaan - "Documenten").

 

 

Contactinformatie