Snelheidsbeleid

Achtergrondafbeelding

Spring meteen naar:

Bilzen scoort goed in de Monitor Letselongevallen van de federale politie: onze zone heeft het minste letselongevallen per 10.000 inwoners. Toch kan het nog beter: de recente toename inzake fietsongevallen zet aan tot bijkomende maatregelen. 

Trager verkeer
Uit onderzoeken zoals de mobiliteitsenquête, de fietsbevraging en de luisteravonden blijkt dat ook inwoners vragen naar trager verkeer. Dit omwille van de onveiligheid in woon- en centrumstraten, het gevaar voor jonge fietsers en de toenemende druk op woonomgevingen. Verkeersveiligheid is een absolute prioriteit van het stadsbestuur. Als de snelheid in woonkernen verlaagt, neemt het aantal ongevallen af en zijn accidenten minder ernstig wanneer ze toch zouden voorvallen. Het gevoel van veiligheid neemt toe, waardoor men vaker kiest voor de fiets en ook geluidshinder zal verminderen.

Door het groeiend aantal bezoekers aan het handelscentrum en de horecaterrassen leeft de vraag naar een rustige en autoluwe binnenstad steeds nadrukkelijker. De auto moet zich aanpassen aan de voetganger en fietser, niet andersom. Daarom pakt de stad uit met een uniform snelheidsplan, dat dit voorjaar opgestart wordt en de komende jaren verder uitgerold.

Het plan vertrekt vanuit enkele basisprincipes:

 • 24 woon- en leefbuurten worden omgevormd tot zones 30. Het gaat dan vooral over straten waar enkel lokaal verkeer thuishoort en waar regelmatig kinderen, jongeren of ouderen op straat samenkomen.
 • De stadskern wordt omgevormd naar één grote fietszone. Dit om de fietsers een prominente plaats tussen het verkeer te geven en gemotoriseerd verkeer zonder bestemming te weren uit het centrum. De stadskern wordt dus niet volledig autoluw, maar de auto mag de fietser niet meer voorbijsteken.
 • Naast de fietszone in het centrum, komen er negen nieuwe fietsstraten. Er wordt zo gestreefd naar straten waar het aandeel fietsers beduidend hoger ligt dan het gemotoriseerd vervoer. 
 • 12 trajectcontroles worden ingevoerd op lokale wegen. Dit voornamelijk in straten met een woonkarakter, waar een snelheidsbeperking van 50 km/uur geldt of die dienen als verbindingsweg tussen twee woonkernen. Sinds februari 2021 is het nl. mogelijk voor lokale besturen om kleine snelheidsovertredingen in zones waar de snelheid beperkt is tot 30 of 50 km/uur te sanctioneren via een GAS-boete. Bilzen doet hiervoor beroep op de firma Taas, die snelheidsinbreuken vaststelt via een volledig geautomatiseerd systeem. Boetes kunnen oplopen van 53 tot 163 euro. 
 • De locaties voor de trajectcontroles werden geselecteerd op basis van objectieve cijfers: het aantal woningen en de snelheidsgegevens. Nergens zullen er verkeersdrempels weggenomen wordenen de stad moet niet financieel bijpassen indien het aantal PV’s lager ligt dan verwacht door Taas

  Het risico van investeringen ligt volledig bij hun. 

  Er worden veel onwaarheden verkondigd over de overeenkomst met TAAS. Voor correcte informatie kan u terecht bij de veelgestelde vragen onderaan deze pagina.

 • De trajectcontroles via Taas worden op een identieke manier georganiseerd als de trajectcontroles op gemeentewegen via de federale politie. De privépartner heeft ook geen toegang tot persoonsgegevens of gegevens van de overtreding.

  Er wordt ingezet op handhaving, maar het doel is vooral op een positieve manier verantwoord rijgedrag te stimuleren.

Het uitgangspunt is het creëren van een veilige stad met aandacht voor aangename woon- en leefbuurten en comfortabele verbindingen voor trage weggebruikers. Hiermee trachten we niet alleen de verkeersveiligheid te vergroten, maar ook meer mensen op de fiets te krijgen.

Welke veranderingen staan er op de planning?

Onderstaande aanpassingen worden vanaf 2022 opgestart en de komende jaren verder uitgerold. De wijzigingen zullen telkens duidelijk gemaakt worden in het straatbeeld. De straten en zones werden geselecteerd op basis van objectieve onderzoeken.

Naast de bestaande zones 30 en fietsstraten zijn er bijkomende wijzigingen:

 1. Invoeren zone 30
 • Beverst: Blindestraat, Vijverstraat, Vogelzangstraat, Weiland, Spoorwegstraat, Ons Verlangenstraat, Beekstraat, Nijverheidsstraat, Kraailingenveld, Zonhoevestraat
 • Bilzen: Kuilenveld, Paardenkerkhofstraat, Broekemveldweg, Pijpenhof, Parklaan, Demerwal, Lanakerdij, Tweevoetjesweg, Mooi Uitzichtlaan, Groene Grachtlaan, Bergweidelaan, Bleekaart, Hospitaalstraat, Hasseltsepoort, Sint-Lambertuslaan
 • Eigenbilzen: Bruulstraat, Braamstraat, Hartenberg, Eikenbeekstraat, Grote Mereweg, Kleine Mereweg, Winkelomstraat, Sporthalstraat, Withofstraat, Eendepoelstraat
 • Hoelbeek: Rageveldstraat, Hoelbeekstraat
 • Martenslinde: Pastoor Coenenstraat, Pachtershof
 • Merem: Merem, Leeuwerikstraat, Terfakkerstraat
 • Mopertingen: Kleehofkensstraat, Mathijsestraat, Lauwerkransdreef, Meidoornstraat
 • Munsterbilzen: Herkebamstraat, Hoefheidestraat, Batterijstraat, Langblookstraat, Hoveweg, Kievitstraat, Vinkenstraat, Merelstraat, Oude Beekstraat, Koekoekstraat, Hossetstraat, Leroyplein, Panisstraat, Zangerheistraat, Groenkloosterstraat, Wijngaardstraat, Onderwijsstraat, Muggenstraat, Europaplein, Zavelstraat, Rietveldstraat, Sint-Landradastraat, Chrysantenlaan, Violierenstraat, Dulgaardstraat, Bunderstraat
 • Rijkhoven: Achter de Hoven, Hofberg, Cuvelierstraat, Teutonenstraat, Alden Biesenstraat, Tarweveldweg, Weerterveldweg
 • Rosmeer: Rosmeerstraat
 • Schoonbeek: Schoolstraat, Beterveld, Jonkherenbos, Schoonhofstraat, Waterkasteelstraat, Grotstraat, Langheidestraat, Lenaarshof, Waterkasteelstraat, Hoogveld, Hoekstraat
 • Waltwilder: Waltwilderstraat, Schutterijstraat, Verbindingsstraat, Kerktorenstraat, Hofakker, Kromstraat
 1.  Nieuwe fietsstraten
 • Beverst: Sint-Gertrudisplein
 • Bilzen: fietszone binnen de stadswallen, Spoorstraat, Kampveldweg, Kapelstraat, Eikenlaan, Beukenstraat, Zeepstraat
 • Munsterbilzen: Appelboomgaardstraat
 • Schoonbeek: Schoolstraat
 1. Invoeren trajectcontroles
 • Beverst: N2 Holt
 • Bilzen: Heesveld
 • Eigenbilzen: Lochtstraat
 • Hees: Tombestraat
 • Hoelbeek: Hoelbeekstraat
 • Mopertingen: Redemptiestraat, Mopertingenstraat
 • Munsterbilzen: Hoefsmidstraat
 • Schoonbeek: Sint-Lodewijkstraat
 • Rijkhoven: Bammestraat, Reekstraat
 • Waltwilder: Langstraat
 • Bilzen: Meershoven (in een latere fase)

Veelgestelde vragen

Wordt de Markt van Bilzen verkeersvrij? 
De Markt van Bilzen wordt in dit plan niet verkeersvrij. In het volledige centrum, binnen de buitenwallen, krijgt de fietser een prominente plek door het invoeren van een fietszone. De huidige snelheid van 30 km/uur blijft ongewijzigd net zoals de circulatie en bereikbaarheid van het centrum.

Wat is een fietsstraat?
In een fietsstraat mogen fietsers de volledige breedte van de rijbaan (eenrichtingsverkeer) of de helft van de rijbaan (tweerichtingsverkeer) gebruiken. Gemotoriseerd verkeer mag fietsers niet inhalen en maximum 30 km/u rijden.

Wat is een zone 30?
Een zone 30 is een gebied waarin je nergens sneller mag rijden dan 30 km/u. Binnen de zone 30 gelden dezelfde verkeersregels als erbuiten, alleen is de toegelaten snelheid beperkt.

Wat is een trajectcontrole?
Een trajectcontrole is een systeem waarbij de gemiddelde snelheid over een langere afstand wordt gemeten. Een trajectcontrole werkt met nummerplaatherkenning. Als je met een te hoge gemiddelde snelheid rijdt tussen de meetpunten, dan stuurt het systeem de gegevens door en ontvang je een boete voor de beperkte snelheidsovertreding.

Er worden veel onwaarheden verkondigd over de overeenkomst met TAAS.

Kiest TAAS de straten of segmenten waar een trajectcontrole komt? Neen. Taas heeft er van begin af aan voor gekozen uniforme tarieven te hanteren voor alle steden en gemeenten ongeacht de karakteristieken van de trajecten. De steden en gemeenten hebben hierdoor een volledige autonomie in de selectie van trajecten en dus ook het verkeersbeleid.

Moeten verkeersremmers of remmende maatregelen verwijderd worden?  Neen. Op geen enkel moment, noch voorafgaand, noch tijdens de uitvoering van de concessieovereenkomst, worden gemeenten ertoe verplicht om verkeersremmende maatregelen te verwijderen of wordt hen verboden om verkeersremmende maatregelen aan te brengen binnen de trajectcontrole.

Binnen de gekozen trajecten in Bilzen is er geen enkele verkeersremmer die zal verdwijnen. Hiermee behouden we op alle trajecten de poorteffecten bij de start van woonomgeving of kern en verlagen we de gemiddelde snelheid in de kern.

Wel moet de snelheid binnen een traject uniform zijn. Een verkeersdrempel aangegeven met borden, beperkt de snelheid tot 30 km/uur, waardoor dit binnen een trajectcontrole op een straat met de snelheid van 50 km/uur geen uniform snelheidsbeleid geeft.

Eventuele aanpassingen binnen het traject moeten voorafgaand besproken worden aangezien die mogelijk een impact hebben op de wettelijke conformiteit van het traject. Een evaluatie van de geplande wijziging of maatregel biedt de mogelijkheid om de impact te onderzoeken.

Bijvoorbeeld kunnen asfaltwerken ter hoogte van de camera’s resulteren in het verwijderen van de markeringsnagels die geplaatst worden om het begin en einde van het traject kenbaar en controleerbaar te maken voor de onafhankelijke instantie die instaat voor de ijking van het systeem.

Beslist TAAS mee over de inrichting van de weg? Neen. De stad blijft als enige bevoegd voor de inrichting van de weg. Het staat de stad vrij om bijvoorbeeld de rijbaan te versmallen, fietspaden aan te leggen of een voetpad te voorzien.

Worden alle trajectcontroles ook automatisch zone 30? Neen. In Bilzen voeren we enkel trajectcontroles in op bestaande 50 km/uur wegen. Hierbij is gekozen voor de verbindingswegen tussen de lokale kernen met een woonkarakter.

Moet de stad TAAS bijbetalen in geval het vooropgestelde aantal boetes niet behaald wordt? Neen. De stad Bilzen betaalt enkel op basis van het aantal vastgestelde overtredingen. Indien er in een bepaald traject geen overtredingen gemaakt worden, moet de stad hier ook niets aan betalen. Het risico van de investering ligt hiermee volledig bij TAAS.

Zorgen trajectcontroles er niet voor dat het verkeer andere wegen gaat opzoeken en het probleem enkel verplaatst wordt? 
Hier hebben we rekening mee gehouden bij het bepalen van de trajecten en de invoering van zones 30 of andere maatregelen. We hebben voor ieder traject een onderzoek gedaan naar mogelijke sluiproutes of mogelijke neveneffecten op de verkeersstromen. Hieruit blijkt steeds dat de alternatieve of mogelijke sluiproutes oninteressant zijn omwille van toegelaten snelheid, aanwezige snelheidsremmers, omrijfactor,…

Waar een potentieel risico op sluipverkeer was, is op de Redemptiestraat. Daarom hebben we hier ook een trajectcontrole voorzien.

Hoe werkt een ANPR-camera?
ANPR betekent ‘automatische nummerplaatherkenning’. Door gebruik te maken van optische leesapparatuur kan een ANPR-camera een foto omzetten in data. Die data kunnen gebruikt worden om - indien nodig - een boete op te stellen.

Kunnen de ANPR-camera’s ooit voor andere doeleinden gebruikt worden?
Ja, dat kan. Alle ANPR-camera’s in België moeten verplicht aangesloten worden op de nationale AMS-server. Politiezones kunnen zo hits ontvangen wanneer er nummerplaten geseind staan of verdacht zijn.

Worden deze trajectcontroles ook gebruikt om geluidsoverlast door verkeer aan te pakken?
Neen, de ANPR-camera's zullen geen geluidsmetingen doen. Wel gaat de Stad Bilzen starten met bestuurlijke handhaving om deze overlast aan te pakken.

Wat gebeurt er met de verzamelde gegevens?
Enkel de lokale en federale politie krijgt rechtstreeks toegang tot de gegevens. De stad ontvangt enkel de strikt noodzakelijke data over voertuigen die nodig is om GAS-boetes uit te schrijven. De privépartner Taas heeft ook geen toegang tot persoonsgegevens of gegevens van de overtreding.

Hoeveel bedraagt de boete voor een overtreding?
De boete bedraagt voor de eerste 10 kilometer per uur, boven de toegelaten maximumsnelheid van 30 of 50 kilometer per uur, 53 euro. De boete wordt nadien vermeerderd voor elke bijkomende kilometer per uur waarmee de toegelaten maximumsnelheid wordt overschreden.

Indien het gaat over een overtreding buiten de bebouwde kom, dan zal de boete telkens vermeerderd worden met 6 euro per bijkomende kilometer. Indien het gaat over een overtreding binnen de bebouwde kom, dan zal de boete telkens vermeerderd worden met 11 euro per bijkomende kilometer. Deze bedragen kunnen in de toekomst nog wijzigen in functie van de wegcode.

Kan je meerdere boetes per dag krijgen op de verschillende tracés van een trajectcontrole?
Ja, een volhardende snelrijder kan op eenzelfde dag of op een ander tracé meerdere boetes oplopen. Het signaal is duidelijk: we streven naar een gedragswijziging en hanteren de snelheidslimiet als veiligheidslimiet.

Verhoogt mijn boete bij een volgende overtreding?
De boete wordt bepaald door de gemeten snelheid. Er is geen verhoging voorzien bij herhaaldelijke, beperkte snelheidsovertredingen.

Kan ik verweer indienen tegen zo’n boete?
Ja

Wat gebeurt met het geld van de boetes?
De inkomsten investeren we o.a. in lokale veiligheidsmaatregelen.

Wat zal er gebeuren op de Schoolstraat in Schoonbeek? Blijven de parkeerplaatsen daar behouden als de straat een fietsstraat wordt?

De Schoolstraat in Schoonbeek zal omgevormd worden tot een fietsstraat. Op een fietsstraat mag men ook parkeren op de rijbaan, zolang dit conform de wegcode is net zoals op andere straten.

Welke ingrepen gaan er gebeuren op Heesveld? 

Op Heesveld wordt een trajectcontrole ingevoerd. Heesveld is een belangrijke lokale verbindingsweg met een snelheidsregime van 50 km/uur. Door de invoering van de trajectcontrole zal de gereden snelheid in de ruimere omgeving ook dalen.

Er wijzigt niets aan de huidige snelheidsremmers, de poorten bij het binnenrijden van de kern blijven dus behouden. Daarnaast zullen er geen extra snelheidsremmers bij geplaatst worden.

Komen de deelgemeenten ook aan bod in dit plan? 

De keuze voor inrichting van zone 30, fietsstraten en trajectcontrole werd gemaakt op basis vooropgestelde principes verdeeld over het gehele grondgebied Bilzen. In de grotere agglomeraties of woonkernen zijn er meer dicht bebouwde woonzones waardoor daar de omvorming naar zone 30 of fietsstraten vaker van toepassing is. In andere kleinere agglomeraties waar het wonen en het verkeer diffuser is, worden er minder of geen bijkomende zones 30 of fietsstraten toegepast.

Vrankrijk ontbreekt in het plan. Waarom? Dit is ook een onveilige straat met snel verkeer en een onveilige fietsverbinding. 
Vrankrijk heeft op lokaal niveau ook een verbindende en ontsluitende functie voor de Eikaart waardoor dit vandaag niet mee zit in de invoering van fietsstraat of zone 30. Dergelijke verbindingen, missing links of knelpunten komen wel aan bod in het fietsactieplan van het mobiliteitsplan. De startnota van de fietssnelwegen werd goedgekeurd voor een fietssnelweg naast de spoorweg tussen Bilzen Station en Tongeren inclusief doorstreken naar Vrankrijk.

Wat met de straten die niet opgenomen werden in dit plan?

Er is op basis van objectieve metingen en resultaten een plan opgesteld. Dit wilt niet zeggen dat straten, kernen of gebieden die vandaag niet opgenomen werden, niet meer opgevolgd kunnen worden. We zullen zowel de  uitvoering/wijzigingen uit dit plan als de bredere omgeving blijven opvolgen. Mocht blijken dat er op bepaalde locaties toch maatregelen noodzakelijk zijn, zullen deze ook onderzocht, besproken en voorgesteld worden.

Wat met het bufferplan en ongewenst vrachtvervoer?
Binnen het mobiliteitsplan zullen er ook acties rond het bufferplan en ongewenst vrachtvervoer genomen worden. 

Worden de zones 30 en 50 op elkaar afgestemd?
Bij de uitvoering van het plan zullen we in detail alle zones, straten en locaties bestuderen. Dit met als doel uniformiteit en duidelijkheid in het wegbeeld te creëren. We zullen situaties waarbij verschillende snelheidsregimes elkaar opvolgen onderzoeken en vereenvoudigen.