Tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden - THAB

Achtergrondafbeelding

De Tegemoetkoming Hulp Aan Bejaarden (THAB)  is een tegemoetkoming om het welzijn van 65’+ers in Vlaanderen met een beperkt inkomen en gezondheidsproblemen te versterken. De tegemoetkoming is onderdeel van de Vlaamse sociale bescherming waarmee elke zorgbehoevende in Vlaanderen elke maand een budget krijgt bovenop de nationale sociale zekerheid om de nodige zorg rond zich te organiseren.

Voorwaarden

  • U bent minimaal 65 jaar.
  • U moet minstens 7 punten behalen op de “schaal van zelfredzaamheid”. Die schaal meet de invloed van uw gezondheidsprobleem of handicap op uw dagelijkse leven. 
  • Uw inkomen en dat van uw gezin mag bepaalde grenzen niet overschrijden. Die grenzen hangen af van uw gezinssamenstelling. 
  • U moet aangesloten zijn bij een zorgkas.

Procedure

Sinds 1 januari is de tegemoetkoming een onderdeel van de Vlaamse sociale bescherming. Vraag de tegemoetkoming met uw elektronische identiteitskaart online aan (zie link rechtsboven) of laat u begeleiden door de medewerkers van het Sociaal Huis of dienst maatschappelijk werk van uw ziekenfonds.

Breng dan volgende documenten en informatie mee:

  • naam van uw huisarts of de arts die uw handicap opvolgt
  • uw identiteitskaart en pincode
  • uw bankkaart
  • eventueel de contactgegevens van iemand die u helpt bij de aanvraag

Verwittig uw behandelend arts als u een aanvraag doet. De Directie-generaal Personen met een Handicap contacteert uw arts en vraagt medische informatie op om uw zelfredzaamheid of zorgzwaarte te evalueren. Meestal nodigt deze dienst u ook uit voor een gesprek met een arts.

De zorgkas gaat na of u recht heeft op de Tegemoetkoming Hulp Aan Bejaarden en vraagt zo nodig bijkomende financiële of administratieve informatie op. Zij brengt u ook schriftelijk of per e-mail (indien u daar uitdrukkelijk voor kiest) op de hoogte van de beslissing over uw recht op de tegemoetkoming en bij een toekenning hoeveel deze bedraagt. Het duurt doorgaans drie tot vier maanden na uw aanvraag voordat u een bericht over de beslissing ontvangt.

Bij een goedkeuring van de aanvraag, heeft u vanaf de maand die volgt op uw aanvraag recht op de Tegemoetkoming Hulp Aan Bejaarden. De eerste uitbetaling gebeurt in de maand na de beslissing van de zorgkas.

Bedrag

Hoeveel tegemoetkoming u krijgt, hangt af van uw zorgzwaarte of zelfredzaamheid en wat uw (gezins)inkomen is.  De tegemoetkoming bedraagt maximaal EUR 560,00 per maand. De zorgkas betaalt de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden telkens voor het einde van de maand uit op uw rekeningnummer.

Als u de tegemoetkoming krijgt en uw inkomen of gezondheidstoestand wijzigt, kunt u dat melden of uw aanvraag herzien.

U mag de tegemoetkoming vrij besteden en hoeft geen verantwoording of uitgavebewijzen voor te leggen. U kunt er de zorg die u nodig hebt, zelf mee organiseren.

Contactinformatie