Subsidie ontharden voortuin

Achtergrondafbeelding

Meer en meer voortuinen worden verhard met kiezelstenen, klinkers, tegels, dolomiet, kunstgras, enzovoort. Deze verhardingen hebben een negatieve invloed op de woonomgeving en staan haaks op het Bilzers engagement i.k.v. de klimaatdoelstellingen (burgemeestersconvenant).

Stad Bilzen wil, in het kader van haar klimaatactieplan 2030, vergroening in haar kern met verschillende beleidsinstrumenten en acties stimuleren en ondersteunen. Meer kwaliteitsvol insecten- en vogelvriendelijk groen heeft niet alleen een gunstige invloed op de biodiversiteit, maar ook op hittestress en op de waterhuishouding. Meer groen maakt Bilzen bijgevolg veerkrachtiger voor de verandering van het klimaat.

Binnen de perken van het door de gemeenteraad goedgekeurde budget van de stad Bilzen, en overeenkomstig de bepalingen van dit reglement, kent Bilzen daarom een premie toe voor het ontharden en vergroenen van particuliere voortuinen.

Voorwaarden

 • Een premie voor het ontharden en vergroenen van particuliere voortuinen kan aangevraagd worden als er een (open) verharding van minimum 5 m2 in de voortuin vervangen wordt door een beplanting met (streekeigen) vaste planten, hagen, struiken en/of  bomen die bij voorkeur de biodiversiteit verhogen. De aanplant van éénjarige beplantingen komt niet in aanmerking voor subsidie.
 • De (streekeigen) beplanting die zorgt voor meer biodiversiteit (insecten- en vogelvriendelijk), die komt voor op de daartoe vastgestelde lijst, zie bijlage 1 van het aanvraagformulier.
 • De hoeveelheid aanwezige verharding in de voortuin is minimum 5 m2 minder dan voorheen.
 • Als de geplande werken in de voortuin op basis van stedenbouwkundige voorschriften of andere reglementen vergunningsplichtig zijn, moet ook aan die voorwaarde voorafgaandelijk worden voldaan.
 • De aanvrager verbindt zich tot de nodige instandhoudingszorg voor het groen waarvoor toelage wordt verkregen. De gesubsidieerde aanplanting dient minimaal 15 jaar integraal en op dezelfde plaats te blijven staan. Afgestorven planten dienen vervangen te worden. 
 • Per adres kan éénmalig één aanvraag ingediend worden.
 • Het verwijderen van anti-worteldoek, boomschors e.d. materialen komt niet in aanmerking voor subsidie.
 • De aanplanting wordt uitgevoerd conform alle bestaande wetten, reglementen en gebruiken betreffende dergelijke aanplantingen (veldwetboek, vegetatiebesluit, …)

Procedure

De premie moet aangevraagd worden vóór de aanvang van de werken.

 • De aanvraag van de premie gebeurt op het daartoe voorziene aanvraagformulier dat volledig ingevuld en voorzien van de gevraagde bijlages ingediend wordt bij het stadsbestuur van Bilzen, Deken Paquayplein 1 te 3740 Bilzen of via omgeving@bilzen.be.
 • De aanvraag voor de premie is slechts ontvankelijk zodra deze volledig is. Bevestiging daarvan wordt gegeven aan de aanvrager via gewone postzending of via e-mail.

De premie voor het ontharden en vergroenen van voortuinen kan enkel aangevraagd worden:

 1. door particulieren en voor particuliere woningen.
 2. door een huurder mits toestemming en medeondertekening van het  aanvraagformulier door de eigenaar.
 3. door een vereniging van mede-eigenaars mits toestemming en medeondertekening van het aanvraagformulier door alle mede-eigenaars.

Meebrengen

- aanvraagformulier ontharden voortuin

- Getekend besluit subsidie ontharden voortuin

- Lijst beplanting subsidie ontharden voortuin

Bedrag

De toelage voorzien voor beplanting ter vervanging van (open) verharding bedraagt:

Gazon ter vervanging van (open) verharding:

 • € 100,00 voor de eerste 5 m²
 • € 10,00 voor elke bijkomende m²

Beplanting ter vervanging van (open) verharding:

 • € 125,00 voor de eerste 5 m²
 • €12,50 voor elke bijkomende m²

Aanplantingen voorzien met (streekeigen) beplanting die zorgen voor meer biodiversiteit (insecten- en vogelvriendelijk) ontvangen een extra subsidie van € 2,5/m². Enkel en alleen daar waar deze beplanting geplaatst is.

De subsidie bedraagt maximum € 400,00. De subsidie bedraagt maximaal 80% van de bewezen kosten.

Indien het aantal aanvragen het totaal in het stadsbudget voorziene bedrag overstijgt, zal het toekennen van de premies verlopen in functie van de datum van aanvraag tot uitputting van het totaal in het stadsbudget voorziene bedrag voor het betrokken dienstjaar.