Omgevingsvergunning

Achtergrondafbeelding
Maak een afspraak

Wanneer u werken uitvoert in het Vlaamse Gewest, is de algemene regel dat u een omgevingsvergunning aanvraagt. U hebt dus een vergunning nodig als u gaat:

 • bouwen
 • verbouwen
 • slopen
 • graven
 • bomen uitdoen
 • reclameborden en afsluitingen plaatsen
 • ...

Voor een aantal kleinere werken hoeft een omgevingsvergunning niet of is het voldoende dat u de werken meldt bij uw gemeente. 

In beide gevallen mogen de werken echter niet strijdig zijn met bv.:

 • stedenbouwkundige verordeningen of verkavelingsverordeningen
 • ruimtelijke uitvoeringsplannen
 • bijzondere plannen van aanleg
 • voorschriften van verkavelingsvergunningen
 • regelgeving over monumenten en landschappen
 • ...

Op de website Ruimte Vlaanderen kan u nagaan of u een vergunning nodig hebt of een melding kan volstaan.

Voor de bespreking van ontwerpen dient men een afspraak te maken bij de dienst Omgeving.

Een omgevingsvergunning vraagt u steeds aan via het omgevingsloket.

 

Voorwaarden

Een aanvraagdossier moet steeds conform het gepaste normenboek worden samengesteld.

Deze kan u terugvinden op de website van het omgevingsloket.

 

Procedure

Omdat het heel belangrijk is dat uw dossier volgens de correcte dossiersamenstelling wordt aangeleverd, is er een normenboek beschikbaar dat duidelijk omschrijft hoe een digitaal dossier samengesteld moet worden.

De digitale afhandeling verloopt via een centraal uitwisselingsplatform dat zowel u als de behandelende als adviserende instanties toegang geeft tot het dossier. Alle betrokken instanties hebben inzage en kunnen online hun advies verstrekken of vragen formuleren.

U kunt met uw e-ID uw bouwaanvraag digitaal indienen op www.omgevingsloket.be, het digitaal platform van de Vlaamse overheid. Er is ook een demofilm die u stap voor stap uitlegt hoe u uw digitale aanvraag moet indienen.

Behandelingsprocedure bij de stad:

 1. Ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek: De gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaar of één van zijn medewerkers gaat na of de vergunningsaanvraag ontvankelijk en volledig is. Het resultaat van het ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek wordt u bezorgd, normalerwijze binnen dertig dagen, ingaand de dag na deze waarop de aanvraag werd ingediend. Indien uw aanvraag onontvankelijke en/of onvolledig wordt bevonden wordt u hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht. In dit geval stopt de procedure hier.
 2. Openbaar onderzoek en inwinnen adviezen:
  Openbare onderzoeken worden steeds door het stadsbestuur georganiseerd. Deze onderzoeken gaan na of er bezwaren zijn tegen een bouwwerk of een verkaveling. Een openbaar onderzoek kan noodzakelijk zijn bij de aanvraag van een omgevingsvergunning (bij een wijziging op de perceelsgrens, gebouwen groter dan 500 m²,...).
  Het schepencollege zal zich moeten uitspreken over die bezwaren. Hebben de klagers gelijk of niet? Bezwaren leiden dus niet automatisch tot een weigering van uw aanvraag. Voor alle omgevingsvergunningen tot het verkavelen van gronden wordt een openbaar onderzoek georganiseerd, behalve als de aanvraag ligt binnen een bijzonder plan van aanleg (BPA) of binnen een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP).
 3. Beslissing schepencollege: Op basis van het advies van de gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar, beslist het schepencollege over uw aanvraag binnen een vervaltermijn van: 60 dagen, indien over de aanvraag geen openbaar onderzoek moet worden gevoerd, en de aanvraag niet is samengevoegd met een milieuvergunningsaanvraag, 105 dagen, in alle andere gevallen.De vervaltermijnen gaan in de dag na deze waarop het resultaat van het ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek aan de aanvrager wordt verstuurd. Zij gaan echter steeds ten laatste in op de dertigste dag na deze waarop de aanvraag werd ingediend. Indien geen beslissing wordt genomen binnen de vervaltermijn, wordt de aanvraag geacht afgewezen te zijn. U krijgt een afschrift (digitaal) van de uitdrukkelijke beslissing of een kennisgeving van de stilzwijgende beslissing binnen een ordetermijn van tien dagen per beveiligde zending.  
 

Meebrengen

Plannen, vergunningen, foto’s.

 

Bedrag

Meer informatie betreffende de kosten kunt u terugvinden in het retributiereglement dd. 17/12/2019. (Zie rechts bovenaan - "Documenten")

 
Maak een afspraak

Contactinformatie