Milieuhinder

Achtergrondafbeelding

Indien u hinder ervaart met betrekking milieu en natuur, kan u dit melden via het online meldingsformulier.

Milieumeldingen kunnen gaan over:

 • Afval: sluikstorten, zwerfvuil, asbest
 • Afvalverbranding
 • Afvalwaterlozing
 • Baangrachten
 • Bodemverontreiniging
 • Dieren
 • Geluidshinder: geluidsoverlast
 • Lichthinder
 • Luchtverontreiniging: geurhinder (sluikstoken)
 • Mestproblematiek: overtredingen natuur
 • Ongedierte
 • Hangende takken over straat/voetpad
 • Pesticidengebruik
 • Rookhinder
 • Waterverontreiniging (indien het waterlopen betreft moet de melding via waterlopen@limburg.be)
 • Wegbermen


Sluikstoken

Stoken in open lucht

De regelgeving omtrent het stoken in open lucht is opgenomen in de Vlaamse milieuwetgeving (VLAREM II). Het verbranden van afval in open lucht is voor iedereen verboden. Dit geldt niet alleen voor het verbranden van papier, kunststoffen en ander afval, maar ook voor GFT, houtafval en groenresten.

Enkel in volgende gevallen is verbranding in open lucht nog toegelaten:

 • het maken van vuur in open lucht in bos- en natuurgebieden, als beheermaatregel wanneer afvoer of verwerking ter plaatse van het biomassa-afval niet mogelijk is. Die activiteit mag pas plaatsvinden als de gemeentelijke overheid schriftelijke toestemming heeft gegeven of als die activiteit als beheermaatregel is opgenomen in een goedgekeurd beheerplan of vergund door het Agentschap voor Natuur en Bos;
 • de verbranding in open lucht van plantaardige afvalstoffen die afkomstig zijn van eigen bedrijfslandbouwkundige werkzaamheden of van het onderhoud van landschapselementen, als afvoer of verwerking ter plaatse van het biomassa-afval niet mogelijk is;
 • de verbranding in open lucht van plantaardige afvalstoffen als dat vanuit fytosanitair oogpunt noodzakelijk is;
 • het verbranden van droog onbehandeld hout bij het maken van een kampvuur;
 • het verbranden van droog onbehandeld hout of een vaste fossiele brandstof in een sfeerverwarmer;
 • het verbranden van dierlijk afval, in overeenstemming met de bepalingen, vermeld in artikel 6 van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 juni 2013 betreffende dierlijke bijproducten en afgewerkte producten;
 • het verbranden van droog brandbaar materiaal, met uitzondering van afvalstoffen, droog onbehandeld hout en onversierde kerstbomen in het kader van folkloristische evenementen. Die activiteit mag pas plaatsvinden als de gemeentelijke overheid schriftelijke toestemming heeft gegeven en de activiteit op een afstand van meer dan 100 meter van bewoning plaatsvindt;
 • de verbranding in open lucht, met uitzondering van afvalstoffen, in het kader van blusoefeningen uitgevoerd door de brandweer van een gemeente, regio of bedrijf of door de civiele bescherming.

Hoe optreden tegen illegaal stoken?

Het verbranden in openlucht is een schending van de milieuregelgeving. In eerste instantie ga je het beste de dialoog aan met de veroorzaker. Het is mogelijk dat hij/zij zich niet bewust is van de overlast die hij/zij veroorzaakt. Indien dit niet helpt, neem je het best contact op met de milieudienst/GAS-vaststeller van de gemeente (tijdens de kantooruren) of via de interventiedienst van de politie op het nummer 101 (na de kantooruren). Als je betrapt wordt kan er een proces-verbaal worden opgesteld door de politie of toezichthouder. Hiervoor kan een geldboete (gemeentelijke administratieve sanctie) van maximaal 350 euro opgelegd worden.

Binnen stoken

Eigen haard is goud waard, maar ken je ook de regels omtrent het veilig stoken binnenshuis?

Wat mag ik verbranden in de kachel?

Wat je mag verbranden in kachels staat omschreven in de Vlaamse Milieuwetgeving (VLAREM). In de toestellen voor de verwarming van woonverblijven en werkplaatsen, met een maximaal thermisch vermogen van 300 kWth mogen de volgende stoffen verbrand worden:

 • stukhout en onbehandeld houtafval met een watergehalte van maximaal 20 %
 • gecertificeerde houtpellets
 • fossiele vaste brandstoffen (steenkool)

Het is verboden de volgende stoffen te verbranden:

 • zaagsel, krullen, schaafsel, stof en spanen
 • chemisch behandeld en verduurzaamd hout
 • verlijmde houtsoorten zoals MDF, OSB, multiplex,...
 • kunststoffen
 • metalen
 • huishoudelijke afval
 • snoei- en/of groenafval

Meer praktische informatie vind je terug op www.stookslim.be

Hoe controleer je of correct gestookt wordt?

Door op de rookkleur te letten, kan je eenvoudig nagaan of er op een juiste manier gestookt wordt. Bij een juiste verbranding van onbehandeld hout zal de rook uit de schoorsteen kleurloos of wit zijn. Wanneer de rook uit de schoorsteen een grijze, grijsblauwe of zwarte kleur heeft, is er er iets mis.

Wie afval of behandeld hout stookt, vergiftigt in de eerste plaats zichzelf. De schadelijke stoffen die vrijkomen bij het verbranden van afval, komen namelijk direct in de eigen woning terecht. Daarenboven kan het stoken van afval, te nat hout of andere stoffen die niet thuis horen in de kachel, leiden tot schoorsteenbrand.

Hoe vaak moet ik mijn CV-installatie, kachel en schouw laten onderhouden?

Zowel particulieren als bedrijven zijn verplicht hun CV-installatie te laten onderhouden:

 • Centrale stooktoestellen op gas (aardgas, butaan, propaan) moeten 2-jaarlijks een onderhoudsbeurt krijgen.
 • Centrale stooktoestellen op stookolie (mazout) of vaste brandstof (hout, pellets, steenkool,…) moeten jaarlijks een onderhoudsbeurt krijgen.

Dit onderhoud moet steeds gebeuren door een erkende technicus. Het is tevens de gebruiker van de CV-installatie die verantwoordelijk is voor het onderhoud. Bij huurwoningen is het dus ook de huurder die de installatie moet laten onderhouden.

Voor kachels op vaste brandstof bestaat geen wettelijke verplichting voor het onderhoud van het toestel en de schouw. Het wordt echter aangeraden om, bij frequent gebruik, de schoorsteen jaarlijks te laten reinigen en je dan meteen ook te laten adviseren over de kwaliteit van het toestel en het gebruik ervan.

Meer info kun je terugvinden op de website van de Vlaamse Overheid en www.veiligverwarmen.be.

Wat met allesbranders?

Terwijl in een houtkachel enkel hout verbrand mag worden, mag je in een allesbrander naast hout ook steenkool verbranden. "Allesbrander" is eigenlijk een slecht woord: je mag hier dus echt niet alles in verbranden! Ben je niet van plan om steenkool te gebruiken, haal dan best geen allesbrander in huis. Een vergelijkbare houtkachel is niet alleen goedkoper, maar werkt ook beter.

Burenhinder

Heb je overlast van de rook en de geur die uit de schoorsteen van de buren komt? Ga in eerste instantie steeds in dialoog met je buren. Soms is de hinder gebaseerd op onwetenheid of misverstanden.  Indien dit niet helpt, neem je het best contact op met de milieudienst/GAS-vaststeller van de gemeente (tijdens de kantooruren) of via de interventiedienst van de politie op het nummer 101 (na de kantooruren).

Als je betrapt wordt op het niet-correct stoken, kan er een proces-verbaal worden opgesteld door de politie of toezichthouder. Hiervoor kan een geldboete (gemeentelijke administratieve sanctie) van maximaal €350 opgelegd worden.

  Online aanvragen

  Contactinformatie