Landbouwschade door hevige en aanhoudende regenval / overstromingen

22
jul
2021

De aanhoudende en bij momenten hevige regen en de daaruit voortvloeiende wateroverlast heeft schade veroorzaakt aan teelten bij bedrijven in de land- en tuinbouwsector.

Voor zij die schade hebben, is het belangrijk dat de nodige maatregelen genomen worden om deze schade vast te stellen. De schattingscommissie werd dan ook geactiveerd tot vaststelling van de opgelopen schade aan land- en tuinbouwteelten.

Het instrument dat land- en tuinbouwers hiervoor ter beschikking hebben is de gemeentelijke commissie

Landbouwers die hun belastingaangifte doen op basis van de landbouwforfaits kunnen een aftrek doen van hun inkomsten op basis van een schattingsverslag.

Een forfait is immers een gemiddelde en houdt geen rekening met individuele verliezen. Met het schattingsverslag kan de landbouwer aldus een zo realistisch mogelijke aangifte doen.

Daarnaast is een verslag van de schattingscommissie belangrijk voor meerdere administratieve verplichtingen op de landbouwbedrijven, zoals bij :

  • bijzondere opbrengstverliezen in geval van het genieten van premies,
  • het niet kunnen voldoen aan leveringscontracten
  • nitraatresidu-bepalingen op percelen
  • een tegemoetkoming vanwege het rampenfonds wanneer de overheid de extreme weersomstandigheden erkent als ramp.

Moest u schade hebben ten gevolge van de hevige en aanhoudende regen van 13-15 juli, dan vragen wij u vriendelijk uw landbouwschade in Bilzen te melden aan de dienst lokale economie zodat we met de schadecommissie de nodige vaststellingen tijdig kunnen komen doen. De schadecommissie staat gepland voor maandag 23 juli.

U kan hier het formulier downloaden. Gelieve bij uw aanvraag tot vastelling van schade ook fotoplannen van de verzamelaanvraag 2021 toe te voegen.

Wij raden u aan om voldoende foto's te maken van de schade en deze toe te voegen aan uw melding.

Contactinformatie

Contactpersonen