Online aanvragen

Voorwaarden

  • Klacht kan niet anoniem worden ingediend
  • Klacht moet duidelijk worden omschreven
  • Klacht kan geen betrekking hebben op feiten die langer dan één jaar geleden hebben plaatsgevonden
  • Bestaande administratieve beroepsmogelijkheden moeten eerst uitgeput zijn
  • Klager moet een persoonlijk belang hebben

Procedure

Elke burger die ontevreden is over de dienstverlening van de stad Bilzen kan hierover een klacht indienen. Een klacht moet onderscheiden worden van een melding, waarvoor een aparte procedure is voorzien.

Voor klachten wordt een centraal klachtenmeldpunt ingericht voor stad en OCMW waarbij via verschillende kanalen een klacht kan worden ingediend (per brief, formulier op website, mail via klachtenmeldpunt@bilzen.be,...).

Elke klacht wordt door de klachtencoördinator opgevolgd.

De klachtencoördinator gaat eerst na of de klacht ontvankelijk is en stelt vervolgens een onderzoek in naar de gegrondheid van de klacht.

De klachtencoördinator handelt de klacht binnen 45 kalenderdagen na ontvangst af en bezorgt een officieel antwoord. Deze termijn kan uitzonderlijk verlengd worden tot maximaal 90 kalenderdagen. In dat geval wordt de klager hierover eveneens schriftelijk geïnformeerd.

Ben je als klager niet tevreden met het verloop of de uitkomst van deze interne klachtenbehandeling kan je je steeds nog richten tot de Vlaamse Ombudsman via ombudsman@bilzen.be

Regelgeving

  • artikel 302 en 303 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017
  • Reglement inzake klachtenbehandeling, goedgekeurd door de gemeente- en OCMW-raad op 7 april 2020

Voor wie

Burgers

Online aanvragen