Hemelwaterverordening

Achtergrondafbeelding

Sinds 2 oktober 2023 is de nieuwe gewestelijke hemelwaterverordening in werking getreden. De verordening wijzigt de bestaande regelgeving over het hergebruik van regenwater, de infiltratie- en buffermogelijkheden voor bouwprojecten en de aanleg van verhardingen.

In de eerste plaats is het de bedoeling om aan te zetten tot een mentaliteitsshift: we moeten anders omgaan met water. Water zoveel mogelijk vasthouden. Meer hemelwater gebruiken en infiltreren.

We zetten de belangrijkste wijzigingen op een rij:

1) Het toepassingsgebied wordt verder uitgebreid. Zowel bij nieuwbouw, herbouw, uitbreiding als verbouwing van gebouwen met werken aan de afwatering, ongeacht de oppervlakte, is de verordening van kracht. Ook bij de aanleg, heraanleg en uitbreiding van verhardingen, ongeacht de oppervlakte, is de verordening van kracht.   

Enkel overdekte constructies en verhardingen die zonder afvoersysteem rechtstreeks afwateren in een onverharde zone op eigen terrein worden niet meegeteld. Deze onverharde zone moet een minimale oppervlakte hebben van één vierde van de afwaterende oppervlakte.

Ongeacht of het aanleggen van de verharding of het oprichten van de constructie al dan niet vrijgesteld is van de omgevingsvergunningsplicht of melding, dient er steeds voldaan te worden aan deze verordening.

2) De inhoud van de regenwaterput wordt vergroot. De minimale inhoud van de regenwaterput voor een eengezinswoning bedraagt:

  • Dakoppervlakte <80 m²: min. 5.000 l.
  • Dakoppervlakte 80 - 120 m²: min. 7.500 l.
  • Dakoppervlakte 120 - 200 m²: min. 10.000 l.
  • Dakoppervlakte >200 m²: min. 100 l/m², tenzij uit de aanvraag blijkt dat de gebruiksmogelijkheden niet in verhouding zijn tot het vastgelegde volume.

De dakoppervlakte van groendaken die rechtstreeks aangesloten worden op de infiltratievoorziening moet niet meegerekend worden.

3) Er wordt meer hergebruik van het regenwater verplicht: alle toiletten en de wasmachine dienen verplicht aangesloten te worden voor hergebruik van het regenwater.

4) De infiltratievoorziening moet bovengronds aangelegd worden. Voorheen mochten er nog ondergrondse toepassingen gebruikt worden zoals infiltratiekratten of een infiltratieput, maar dit wordt nu uitgesloten. Wat wordt er nu bedoeld met een ‘bovengrondse’ infiltratievoorziening?

Er zijn verschillende mogelijkheden om bovengronds te infiltreren, waaronder:

  • WADI = Water Afvoer Drainage Infiltratie

  • Infiltratiegracht

  • Infiltratiesleuf

  • Infiltratiekom of infiltratieveld

  • Infiltratiebekken