Gemeentewegen

Achtergrondafbeelding

Het decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen werd opgesteld ter vervanging van de Buurtwegenwet en het Rooilijnendecreet. Naar aanleiding van dat nieuwe decreet werd de procedure voor aanpassingen aan gemeentewegen gewijzigd.

De Atlas van de Buurtwegen en de aanpassingen ervan ingevolge procedures gestart voor 1 september 2019 zijn nog steeds raadpleegbaar in het geoloket van de provincie Limburg

Procedures gestart na 1 september 2019 worden per gemeente bijgehouden.

De Atlas van de Buurtwegen blijft nog een belangrijke rol spelen als naslagwerk voor de situatie tot 1 september 2019. De gegevens uit de Atlas blijven van tel voor een gemeenteweg die als buurtweg of voetweg was gemarkeerd in de Atlas tot er over die gemeenteweg een nieuwe beslissing genomen wordt volgens het Decreet Gemeentewegen.

Na zo’n nieuwe beslissing wordt die door de gemeente geregistreerd in het gemeentelijke wegenregister. En dus niet meer in de Atlas en het geoloket.

Stappenplan voor aanpassingen aan de gemeentewegen – eigenstandige procedure

Dit stappenplan is geldig voor algemene aanpassingen aan (het netwerk van) gemeentewegen in de eigenstandige procedure. De aanpassing van de gemeenteweg of aan het netwerk in het kader van een aanvraag voor een omgevingsvergunning of het opstellen van een ruimtelijk uitvoeringsplan kent een andere procedure (zie daarvoor artikel 12 van het decreet van 3 mei 2019 en respectievelijk artikel 2.2.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en artikel 31 van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning).

1. Verzoekschrift wijziging gemeenteweg (Bijlage 1)
Eenieder, particulier, bedrijf, vereniging of organisatie, kan een verzoekschrift indienen bij de voorzitter van de gemeenteraad of het college van burgemeester en schepenen:

- hetzij om een gemeenteweg te laten vaststellen, wanneer een grondstrook de voorbije 30 jaar door het publiek werd gebruikt

- hetzij om een gemeenteweg te laten opheffen, wanneer deze minstens 30 jaar niet meer gebruikt werd door het publiek

De gemeente is niet verplicht om op het verzoek in te gaan als dit niet past in het wegenbeleid of als het verzoek ingaat tegen het publiek belang. Anderzijds kan de gemeente ook zonder verzoek een aanpassingsdossier opstarten uit eigen initiatief.

Het verzoekschrift vermeldt onderaan de nodige dossierstukken die ingediend moeten worden.

Zie documenten rechts:

- Bijlage 2 Verbintenis van de eigenaar tot betaling van de kosten die gepaard gaan met de betreffende procedure

- Bijlage 3Vereisten voor de plannen

2. Voorbereiden van het dossier door het college van burgemeester en schepenen
De gemeente neemt altijd het initiatief om een aanpassingsdossier op te starten. Dit kan op eigen initiatief of na een verzoek door een derde. Voor het dossier voorgelegd kan worden aan de gemeenteraad moet de administratie van de gemeente het dossier inhoudelijk samenstellen.

Bij de aanleg, wijziging of verplaatsing van een gemeenteweg:

- opstellen van een gemeentelijk rooilijnplan

- incl. een berekening van de eventuele waardevermeerdering of waardevermindering van de gronden ten gevolge van de aanleg, wijziging of verplaatsing van de gemeenteweg

Bij het opheffen van een gemeenteweg:

  • opstellen van een grafisch plan voor de opheffing van een gemeenteweg
  • incl. een berekening van de waardevermeerdering van de gronden ten gevolge van de opheffing van de gemeenteweg

3. Eerste beraadslaging door de gemeenteraad
De gemeenteraad beraadslaagt over het voornemen om een gemeenteweg aan te passen.

4. Openbaar onderzoek
De gemeente organiseert een uitgebreid openbaar onderzoek van 30 dagen. De deputatie en het departement MOW bezorgen het gemeentebestuur binnen de termijn een advies over de overeenstemming van het ontwerp van het gemeentelijk rooilijnplan met de doelstellingen en principes van het decreet houdende de gemeentewegen.

5. Tweede beraadslaging door de gemeenteraad
De gemeenteraad beraadslaagt over de definitieve aanpassing van de gemeenteweg:

  • het ontwerp van rooilijnplan wordt definitief vastgesteld bij de aanleg, wijziging of verplaatsing van een gemeenteweg.
  • het grafisch plan tot opheffing van de gemeenteweg wordt definitief vastgesteld bij de opheffing van een gemeenteweg.

Bij de definitieve vaststelling kunnen wijzigingen aangebracht worden aan het rooilijnplan/grafisch plan tot opheffing van de gemeenteweg, wanneer die gebaseerd zijn op de bezwaren of opmerkingen die tijdens het openbaar onderzoek zijn geformuleerd. De wijzigingen kunnen geen betrekking hebben op delen die niet opgenomen zijn in het voorlopig vastgestelde rooilijnplan/grafisch plan tot opheffing van de gemeenteweg.

6. Publicatie van het besluit van de gemeenteraad
De gemeente zorgt onmiddellijk voor de bekendmaking van het besluit tot de definitieve vaststelling van het rooilijnplan/grafisch plan tot opheffing van de gemeenteweg.

Dit gebeurt op de volgende manieren:

  • publicatie van het besluit op de gemeentelijke website gedurende 30 dagen
  • aanplakking van het besluit bij het gemeentehuis en ter plaatse, minstens aan het begin- en eindpunt van het betrokken wegdeel
  • verzending van de bekendmaking ter kennisgeving met een beveiligde zending naar iedereen die in het kader van het openbaar onderzoek een standpunt, opmerking of bezwaar heeft ingediend
  • verzending van het besluit en de bijbehorende plannen met een beveiligde zending naar de deputatie van de provincie en naar het departement MOW

7. Beroepsprocedure
Een georganiseerd administratief beroep bij de Vlaamse Regering is mogelijk binnen een termijn van 30 dagen, die ingaat de dag nadat de beslissing werd betekend.

De Vlaamse regering neemt een beslissing over het beroep binnen een ordetermijn van 90 dagen na ontvangst van het dossier. De Vlaamse Regering brengt de indiener van het beroepschrift en de gemeente onmiddellijk op de hoogte van haar beslissing.

8. Publicatie van het besluit van de gemeenteraad in het Belgisch Staatsblad
De gemeente publiceert het besluit van de gemeenteraad tot de definitieve vaststelling van het rooilijnplan/het grafisch plan tot de opheffing van de gemeenteweg in het Belgisch Staatsblad én op de gemeentelijke website.

Contactinformatie