Gemeentelijke commissie Ruimtelijke Ordening (GECORO)

Achtergrondafbeelding

Bilzen zoekt kandidaten voor GECORO

De gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening, kortweg GECORO, is een stedelijke adviesraad die zich buigt over verschillende ruimtelijke vraagstukken in Bilzen. De voornaamste adviesvragen hebben te maken met ruimtelijke planning, zoals het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan, ruimtelijke uitvoeringsplannen, stedenbouwkundige verordeningen,... In Bilzen bestaat de GECORO uit zes deskundigen (waaronder de voorzitter) en acht vertegenwoordigers van maatschappelijke geledingen. Ieder lid, met uitzondering van de voorzitter, heeft ook een plaatsvervanger. De commissie vergadert minstens twee maal per jaar. In de praktijk gebeurt dit ongeveer tweemaandelijks.  De gemeenteraad besliste om de GECORO samen te stellen uit tien vertegenwoordigers van de volgende maatschappelijke geledingen: milieu- en natuur (1), werkgevers en zelfstandigen (2), handelaars (3), land- en tuinbouwers (4), werknemers (5), jeugd (6), gezinnen (7), senioren (8), sport en recreatie (9) en erfgoed en toerisme (10).

GECORO-leden moeten aan dit profiel beantwoorden:

  • voeling hebben met wat in de gemeente leeft
  • voor een bepaalde maatschappelijke geleding herkenbaar en aanvaardbaar zijn als vertegenwoordiger
  • vertrouwd zijn met ruimtelijke ordening en hier inzicht in hebben
  • voldoende beschikbaar zijn om ambtelijke rapporten op een korte tijd door te nemen en zich een inhoudelijk beeld te vormen van een bepaalde ruimtelijke problematiek, erover vergaderen om tot een advies te komen
  • kunnen communiceren en luistervaardig zijn zonder vooringenomenheid
  • in hun adviesverlening steeds het algemeen belang laten primeren boven het private belang

De stad gaat ook op zoek naar zes deskundigen en vijf plaatsvervangers. Om deskundig te zijn moet u, naast de hoger beschreven eigenschappen, praktijkkennis hebben over de ruimtelijke ontwikkelingen in Bilzen door uitoefening van een specifiek beroep (o.a. architect, ruimtelijke planner, historicus,...) of door aantoonbare ervaring.

Heeft u interesse in deze materie en herkent u zichzelf in bovenstaand profiel van vertegenwoordiger van een maatschappelijke geleding en/of deskundige, stel u dan kandidaat voor 4 november 2019. U kunt uw kandidatuur, vergezeld van uw persoonlijke gegevens, de nodige bewijsstukken dat u voldoet aan de gestelde profielen en uw motivatie om in deze commissie te zetelen, opsturen naar Stad Bilzen - Dienst Omgeving, Deken Paquayplein 1, 3740 Bilzen of via e-mail naar gecoro@bilzen.be.