logo bilzen

Nieuws

Facebook

E-loket items

GAS

Wildplassen, sluikstorten of nachtlawaai zijn geen aangename verschijnselen, zeker niet in uw eigen straat of in de buurt van uw woning. Om dit soort overlast zoveel mogelijk te vermijden, werkte de stad in 2011 een reglement uit betreffende gemeentelijke administratieve sancties (GAS). Omdat er inmiddels vijf jaar verstreken zijn vond het beleid de tijd rijp om – mede als gevolg van enkele federale wetswijzigingen – het reglement te evalueren en waar nodig te herzien.

De gemeentelijke administratieve sancties worden hier en daar afgedaan als een manier om willekeurig straffen op te leggen en bepaalde rechten en vrijheden te beknotten. “Klopt niet”, aldus sanctionerend ambtenaar Maren Achten. “Het reglement zorgt er net voor dat verschillende vormen van overlast, die het merendeel van de burgers als erg storend ervaart, aan banden worden gelegd. Daarbij focussen we eerder op preventie en sensibilisatie dan op bestraffing.”

Op de agenda stonden belangrijke beslissingen, zoals de eventuele verlaging van de leeftijdsgrens en het verhogen van de maximumboetes. Burgemeester Frieda Brepoels: “Na advies te hebben ingewonnen bij de Jeugdraad werd beslist de leeftijdsgrens te behouden op 16 jaar en niet te verlagen naar 14 jaar. Ook de maximumboete blijft ongewijzigd: 125 euro voor minderjarigen en 250 euro voor daders vanaf 18 jaar.”

Het nieuwe Bilzerse GAS-reglement kan rekenen op een positief advies van de stedelijke Jeugdraad.  Ashley Fripont, lid dagelijks bestuur: “Een dergelijk reglement gebaseerd op gezond verstand juichen wij alleen maar toe. De minimumleeftijd verlagen vonden wij een brug te ver. Anderzijds zijn vernielingen, geluidsoverlast of gewelddaden nooit goed te praten, ongeacht de leeftijd van de dader(s). In dat opzicht fungeert het GAS-reglement als stok achter de deur bij ernstige en herhaaldelijke overtredingen.”

Mogelijke sancties variëren in dat kader van een geldboete of een plaatsverbod tot de schorsing van een vergunning of de (tijdelijke) sluiting van een gelegenheid. “Alvorens tot een effectieve boete over te gaan, zoeken we waar mogelijk naar een alternatieve regeling”, verduidelijkt Maren Achten. “Dat kan bijvoorbeeld via lokale bemiddeling of door te kiezen voor gemeenschapsdienst. Het nieuwe GAS-reglement voorziet tevens de mogelijkheid om een gesprek met de ouders van de minderjarige te organiseren met het oog op opvoedkundige maatregelen.”

Info: Dienst Grondbeleid en Studie – 089 51 92 49 – maren.achten@bilzen.be

U kunt de Gemeentelijke Administratieve Sancties hier nalezen.
Alles over afvalverbranding leest u hier.