Collectieve schuldenregeling juridische dienst

Achtergrondafbeelding

Een collectieve schuldenregeling is een gerechtelijke procedure voor het aanpakken van structurele schuldproblemen. Een schuldbemiddelaar beheert dan in uw plaats uw inkomen en helpt u om uw schulden af te betalen. Na de collectieve schuldenregeling kunt u terug schuldenvrij door het leven.

Elke Bilzenaar die niet in staat is om op duurzame wijze zijn schulden te betalen, kan bij de juriste van het Sociaal Huis terecht voor juridische informatie en hulp bij de aanvraag van een collectieve schuldenregeling.

Procedure

Maak een afspraak met de juriste van het Sociaal Huis om een verzoekschrift op te stellen. De juriste geeft u de nodige informatie en vraagt voor u een (pro deo) advocaat aan.

Dien het verzoekschrift voor een collectieve schuldenregeling in bij de arbeidsrechtbank Antwerpen, afdeling Limburg.

Als u wordt toegelaten tot een collectieve schuldenregeling, stelt de rechter een erkend schuldbemiddelaar aan in een beschikking toelaatbaarheid. Vanaf die datum bent u beschermd tegen schuldeisers. De schuldbemiddelaar is onafhankelijk en houdt dus evenveel rekening met uw belangen als met de belangen van uw schuldeisers.

Minnelijke aanzuiveringsregeling:
De schuldbemiddelaar onderhandelt met u en uw schuldeisers over een minnelijke aanzuiveringsregeling: een afbetalingsplan om uw schulden af te lossen op een termijn van maximaal 7 jaar. Als hierover een akkoord is bereikt, beheert de schuldbemiddelaar vanaf dan uw hele inkomen op een speciaal daarvoor geopende rekening. Hiermee worden uw schulden, conform de in het afbetalingsplan gemaakte afspraken, betaald en ontvangt u leefgeld om in uw dagelijkse behoeften (eten, huur, kleding ...) te voorzien.

U kunt ook een beroep doen op budgetbegeleiding of budgetbeheer om uw leefgeld te beheren. De juriste verwijst u hiervoor door naar een maatschappelijke assistent. Een minnelijke aanzuiveringsregeling duurt maximaal zeven jaar.

Gerechtelijke aanzuiveringsregeling:
Wanneer de schuldbemiddelaar er niet in slaagt om binnen een jaar een minnelijke aanzuiveringsregeling tot stand te brengen, stopt de bemiddeling en wordt uw dossier overgemaakt aan de rechter. De rechter zal dan ofwel een bijkomend uitstel verlenen aan de schuldbemiddelaar om toch tot een minnelijk akkoord te kunnen komen ofwel een gerechtelijke aanzuiveringsregeling opleggen aan u en uw schuldeisers.

Net als bij een minnelijke aanzuiveringsregeling zal een aangestelde schuldbemiddelaar uw inkomsten beheren op een aparte rekening. Met dat geld betaalt hij uw schulden terug en ontvangt u leefgeld. Een gerechtelijke aanzuiveringsregeling duurt maximaal 5 jaar.

Totale kwijtschelding van schulden:
Als er geen minnelijke of gerechtelijke aanzuiveringsregeling mogelijk is omdat u gewoon te weinig middelen heeftom uw schulden ooit terug te betalen, kan de rechter uw schulden volledig kwijtschelden. Dit kan bijvoorbeeld als u gepensioneerd bent en er geen mogelijkheid is om ooit uw inkomsten nog te verhogen. De rechter is bij een totale kwijtschelding echter verplicht om alle voor beslag vatbare goederen (woning, auto, tv...) te laten verkopen.

Meebrengen

  • Zowel identiteitskaart als PIN-code.
  • Attest samenstelling van het gezin en Attest van woonst.
  • Overzicht van al uw inkomsten.
  • Overzicht van uw vaste en variabele kosten (huur, elektriciteit, water, telefoon, medicatie,…).
  • Overzicht van al uw schulden.
  • Huurcontract, hypothecaire lening, andere kredieten.

Bedrag

De dienstverlening van het Sociaal Huis is geheel gratis.

Een collectieve schuldenregeling is niet gratis. Hoeveel een schuldbemiddelaar u mag aanrekenen is wettelijk vastgelegd. De schuldbemiddelaar moet zijn vergoeding altijd ter goedkeuring aan de rechter voorleggen. Hebt u niet genoeg geld om uw schuldbemiddelaar te betalen, dan komt het Fonds ter Bestrijding van de Overmatige Schuldenlast tussen.

Regelgeving

Wet van 05 juli 1998 op de Collectieve schuldenregeling (e.a. wetten en uitvoeringsbesluiten).

Voor meer informatie over schulden, schuldhulpverlening, rechten en plichten van schuldenaar en schuldeiser, zie Eerste Hulp Bij Schulden.

Voor wie

U komt in aanmerking voor een collectieve schuldenregeling als u met grote structurele schulden worstelt die u onmogelijk binnen een redelijke termijn kan terugbetalen. Een collectieve schuldenregeling is dus niet bedoeld om tijdelijke betalingsproblemen te regelen. Hiervoor kan u terecht bij de erkende dienst voor schuldbemiddeling van het Sociaal Huis.

Handelaars komen net als vennootschapsvormen (nv, bvba,...) niet in aanmerking. Bij structurele schuldproblemen kunnen zij zich beroepen op een faillissement. Bij tijdelijke wanbetalingen kunnen zij beroep doen op de wet 'Continuïteit der ondernemingen'.

Vrije beroepen, boeren, ambachtslui en zaakvoerders kunnen in principe wel gebruikmaken van een collectieve schuldenregeling.

Contactinformatie