Bekendmakingen Afdeling Ruimte

Achtergrondafbeelding

Op deze pagina vindt u volgende info:

Openbaar onderzoek omgeving

Openbaar onderzoek milieu

Openbaar onderzoek VON

Bekendmaking leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten

Openbaar onderzoek gemeentewegen

Openbaar onderzoek onteigeningen

Openbaar onderzoek omgeving

Openbaar onderzoek Milieu

Bekendmaking openbaar onderzoek VON

Openbaar onderzoek project Aquafin - afkoppeling Weyerkensbeek (projectnr. 23389) 

De stad Bilzen deelt mee dat Aquafin, Dijkstraat 8 in 2630 Aartselaar een aanvraag heeft ingediend voor het aanleggen/renoveren en exploiteren van rioleringsinfrastructuur ‘Afkoppeling Weyerkensbeek’ te Bilzen (projectnummer 23389) bij het bestuur.

De aanvraag heeft betrekking op volgende percelen:

  • Op het perceel kadastraal gekend als Bilzen, afdeling 9, sectie C, nummer 585C, wordt een wettelijke erfdienstbaarheid voorzien voor de aanleg van een overstort en leidingen. Om de werken te kunnen uitvoeren wordt hier eveneens een tijdelijke werkzone voorzien.
  • Op het perceel kadastraal gekend als Bilzen, afdeling 9, sectie C, nummer 361H, wordt een wettelijke erfdienstbaarheid voorzien voor de aanleg van een leiding en een verbreding van de Weyerkensbeek. Om de werken te kunnen uitvoeren wordt hier eveneens een tijdelijke werkzone voorzien.
  • Op het perceel kadastraal gekend als Bilzen, afdeling 9, sectie C, nummer 357C, wordt een wettelijke erfdienstbaarheid voorzien voor een verbreding van de Weyerkensbeek. Om de werken te kunnen uitvoeren wordt hier eveneens een tijdelijke werkzone voorzien.
  • Op het perceel kadastraal gekend als Bilzen, afdeling 9, sectie C, nummer 298C, wordt voor het opbreken van een leiding een tijdelijke werkzone voorzien.

Dit project heeft als doel om de ingebuisde Weyerkensbeek, een niet gecategoriseerde waterloop, en de gracht in ‘t Weyerken af te koppelen van de Aquafin-collector Heeswater (Aquafin-project 92566: “Riemst: Kollektor Heeswater”) die aansluit op de RWZI of rioolwaterzuiveringsinstallatie van Riemst (Aquafin-project 92512: “Lanaken: RWZI Riemst”). Door het regenwater maximaal af te koppelen van de collector hoeft er geen verdund rioolwater of influent meer gezuiverd te worden waardoor het zuiveringsrendement van de RWZI stijgt en de afwaartse overstorten minder frequent moeten werken.

Het dossier en de plannen kunnen tijdens het openbaar onderzoek worden ingekeken bij het stadsbestuur van Bilzen bij de Afdeling Ruimte, dienst Grondbeleid, Schureveld 19, 3740 Bilzen en dit vanaf 15 december 2022, initeel tot en met 13 januari 2023 en verlengd tot en met 30 januari 2023.
zonder afspraak:
   - enkel ter inzage (geen inhoudelijke vragen);
   - alle werkdagen in de voormiddag van 9u00 tot 12u00;
met afspraak:
   - voor deskundige uitleg; 
   - van maandag- tot donderdagnamiddag tussen 13u30 tot 16u30.

Personen die bezwaren of opmerkingen hebben, worden verzocht hun schriftelijke bemerkingen aangetekend of tegen ontvangstbewijs te bezorgen aan het college van burgemeester en schepenen van de Stad Bilzen, Deken Paquayplein 1 te 3740 Bilzen, binnen de periode van het openbaar onderzoek, vanaf 15 december 2022 initeel tot en met 13 januari 2023 en verlengd tot en met 30 januari 2023.

Volgende stukken maken deel uit van het openbaar onderzoek:
- Brief aanvraag VON
-  Verrechtvaardigingsnota
- Technische motivatie project
- Situatieplan
- Legende bij de plannen
- Kadasterplan
- Plan Grondinname 1-3-17
- Plan Grondinname 12-14

Bekendmaking leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten

Bekendmaking wijziging gemeentewegen en onteigeningen

Gedeeltelijke wijziging van gemeentewegen – voetweg 30 – definitieve vaststelling rooilijnplan en gedeeltelijke opheffing en verplaatsing voetweg 30

Het publiek wordt in kennis gesteld van het gemeenteraadsbesluit van 7 februari 2023 houdende de definitieve vaststelling van het rooilijnplan opgemaakt door landmeter-expert Mathieu Motten te Bilzen op 28 mei 2022, tot gedeeltelijke opheffing van voetweg 30 op de percelen te Bilzen, 6e afdeling Eigenbilzen, sectie B nummers 1374/C, 1374/D, 1375/E, 1375/F en 1375/G met een oppervlakte van 81 m², zoals afgebeeld in rode kleur als ‘af te schaffen deel van de voetweg’ tussen de punten 2-3-4-5-2 en verplaatsing van deze voetweg naar de zone met een oppervlakte van 1a 69ca afgebeeld in groene kleur als ‘nieuwe ligging deel van de voetweg’ tussen de punten 6-7-8-9-10-4-12-13-14-5-6.

De gemeenteraad werd gevraagd te beraadslagen over de gedeeltelijke opheffing en verplaatsing van voetweg 30 en zij heeft in zitting van 6 december 2022 het voormelde rooilijnplan voorlopig vastgesteld.

Artikel 17 van het decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen voorziet volgende stappen voor de goedkeuring van een rooilijnplan:

  • voorlopig vaststellen van het rooilijnplan door de gemeenteraad
  • het organiseren van een openbaar onderzoek over het rooilijnplan gedurende 30 dagen
  • definitieve vaststelling van het rooilijnplan door de gemeenteraad.

Het openbaar onderzoek werd georganiseerd vanaf 13 december 2022 tot en met 11 januari 2023.

Contactinformatie