Bekendmakingen Afdeling Ruimte

Achtergrondafbeelding

Op deze pagina vindt u volgende info:

Openbaar onderzoek omgeving

Openbaar onderzoek milieu

Openbaar onderzoek VON

Bekendmaking leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten

Openbaar onderzoek gemeentewegen

Openbaar onderzoek onteigeningen

Openbaar onderzoek omgeving

Openbaar onderzoek Milieu

Bekendmakingen Milieu

 

Bekendmaking leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten

Bekendmaking wijziging gemeentewegen en onteigeningen

Wijziging van gemeentewegen – voetweg 31 – definitieve vaststelling rooilijnplan en opheffing voetweg 31

De gemeenteraad van de stad Bilzen heeft op 5 maart 2024 het grafisch plan opgemaakt door landmeter-expert Peter Gijsen bij studiebureau Geotec te Bilzen op 22 november 2023, tot opheffing van voetweg 33, Bilzen, 9de afdeling Rosmeer, sectie C nummers nummers 20/K, 20/L, 20/M, 26/D, 4/L, 6/K, 5/D en 5/E, met een oppervlakte van 74 m², zoals afgebeeld in rode kleur als ‘af te schaffen deel sentier nr. 31’ tussen de punten 1-2-3-30-31-32-33-34-1 (oppervlakte 62m², deel van perceel 20/K), tussen de punten 3-4-29-30-3 (oppervlakte 23m², deel van perceel 20/L), tussen de punten 4-5-28-29-4 (oppervlakte 4m², deel van perceel 20/M), tussen de punten 5-6-7-8-26-27-28-5 (oppervlakte 29m² - deel van perceel 26/D), tussen de punten 8-9-10-11-23-24-25-26-8 (oppervlakte 43m² - deel van perceel 4/L), tussen de punten 11-12-13-21-22-23-11 (oppervlakte 33m² - deel van perceel 6/K), tussen de punten 13-14-15-20-21-13 (oppervlakte 5m² - deel van perceel 5/E), tussen de punten 15-16-19-20-15 (oppervlakte 21m² - deel van perceel 5/D) en tussen de punten 6-17-18-19-16 (oppervlakte 2m² - deel van perceel 5/E), aangeduid op het grafisch plan, definitief vastgesteld.

In toepassing van artikel 23 van het gemeentewegendecreet treedt het grafisch plan tot opheffing van deze gemeenteweg in werking 14 dagen na bekendmaking van de definitieve vaststelling ervan in het Belgisch Staatsblad.

Wijziging van gemeentewegen – voetweg 23 – voorlopige vaststelling rooilijnplan en gedeeltelijke opheffing en verplaatsing voetweg 23

Het publiek wordt ervan in kennis gesteld dat er wordt overgegaan tot een openbaar onderzoek in verband met de gemeenteraadsbeslissing van 6 februari 2024 houdende:

  • gedeeltelijke opheffing van voetweg 23, gelegen op de percelen gekadastreerd Bilzen, 8ste afdeling Hees, sectie B nummers 495/R, 495/S, 495/T, 496/L en 494/B, zoals afgebeeld in rode kleur als ‘af te schaffen deel sentier nr. 23’ met een oppervlakte van deels 78 m² op het perceel 495/R tussen de punten 3-4-5-6-27-28-29-32-3, deels 13 m² op het perceel 495/S tussen de punten 1-2-3-32-1, deels 39 m² op het perceel 495/T tussen de punten 6-7-26-27-6, deels 27 m² op het perceel 496/L tussen de punten 7-8-25-26-7 en deels 54 m² op het perceel 494/B tussen de punten 1-29-30-31-1 aangeduid op het ontwerp-rooilijnplan;
  • de verplaatsing van voetweg 23 naar de zone afgebeeld in groene kleur als ‘nieuwe ligging sentier nr. 23’ met een oppervlakte van deels 20 m² op het perceel 496/L tussen de punten 10-11-24-25-10 en deels 2 m² op het perceel 496/L tussen de punten 8-9-33-34-8, deels 30 m² op het perceel 495/T tussen de punten 11-12-23-24-11, deels 55 m² op het perceel 495/R tussen de punten 12-13-14-20-21-22-23-12, deels 87 m² op het perceel 494/B tussen de punten 14-15-19-20-14 en deels 149 m² op het perceel 493/A tussen de punten 15-16-17-18-19-15, zoals afgebeeld op het ontwerp-rooilijnplan.

Het openbaar onderzoek wordt ingesteld gedurende een termijn van dertig (30) dagen, dit vanaf 12 februari 2024 tot en met 12 maart 2024.

Het dossier en de plannen kunnen tijdens het openbaar onderzoek worden ingekeken bij het stadsbestuur van Bilzen bij de Afdeling Ruimte, dienst Grondbeleid, Schureveld 19, 3740 Bilzen:
zonder afspraak:
- enkel ter inzage (geen inhoudelijke vragen);
- alle werkdagen in de voormiddag van 9u00 tot 12u00;
met afspraak:
- voor deskundige uitleg;
- van maandag- tot donderdagnamiddag tussen 13u30 tot 16u30.

Volgende documenten maken deel uit van het dossier:

Personen die bezwaren of opmerkingen hebben, worden verzocht hun schriftelijke bemerkingen aangetekend of tegen ontvangstbewijs te bezorgen aan het college van burgemeester en schepenen van de Stad Bilzen, Deken Paquayplein 1 te 3740 Bilzen, binnen de periode van het openbaar onderzoek, uiterlijk op 12 maart 2024.

Contactinformatie