Bekendmakingen Afdeling Ruimte

Achtergrondafbeelding

Op deze pagina vindt u volgende info:

Openbaar onderzoek omgeving

Openbaar onderzoek milieu

Bekendmaking leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten

Openbaar onderzoek gemeentewegen

Openbaar onderzoek onteigeningen

Openbaar onderzoek omgeving

Natuurbeheerplan voor de bermen van het Albertkanaal 

Alle info over het natuurbeheerplan voor de bermen van het Albertkanaal kan u hier vinden.

Aanleg en uitrusten deel fietssnelweg F77 tussen Bilzen en Genk

Publieke inspraak over het plan-MER voor het Beleidsplan Ruimte provincie Limburg 

De provincie Limburg maakt een Beleidsplan Ruimte op voor haar grondgebied waarin ze haar visie op de ruimte in de provincie geeft. Dit beleidsplan zal bestaan uit een strategische visie voor de lange termijn en beleidskaders die op middellange termijn zorgen voor de uitvoering van de visie beleidsplan. In het gewenste toekomstperspectief streeft de provincie naar Limburg als dynamische en aantrekkelijke regio.

Om de mogelijke effecten van dit beleidsplan op mens en milieu in kaart te kunnen brengen, is een procedure voor een plan-milieueffectrapportage opgestart. Een eerste stap daarin is de terinzagelegging van de volledig verklaarde kennisgeving. In die kennisgeving vindt u onder meer een beschrijving van het beleidsplan en een voorstel van de methode waarop de milieueffecten van het beleidsplan in het uiteindelijke plan-MER beschreven en bestudeerd zullen worden.

Vanuit uw kennis van de omgeving kunt u de milieueffecten aangeven die volgens u extra onderzocht moeten worden en de manier waarop dat het best kan gebeuren. Bovendien kunt u voorstellen formuleren voor mogelijke locatie- of inrichtingsalternatieven. U wordt daarom van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de inspraakprocedure.

De volledig verklaarde kennisgeving kan van 1 september 2020 tot en met 30 oktober 2020 tegelijkertijd via de volgende kanalen geraadpleegd worden:

Uw moet uw reactie binnen een wettelijke termijn van 60 dagen (uiterlijk op 30 oktober 2020) bezorgen. Reacties op de volledig verklaarde  kennisgeving worden bij voorkeur via mail verzonden naar mer@vlaanderen.be, maar u kunt ze ook ter plekke afgeven aan uw gemeente- of stadsbestuur of aan het Team Mer in Brussel, of ze met de post versturen naar het Team Mer op onderstaand adres.

Voor meer informatie over milieueffectrapportage kunt u surfen naar www.mervlaanderen.be of bellen naar het gratis nummer 1700

GRUP 'steenfabrieken Vandersanden'

Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan

‘Uitbreiding Vandersanden Steenfabrieken Bilzen’

De startnota is van 21 augustus 2020 tot en met 19 oktober 2020 ter inzage:

  • Op de website www.omgeving.vlaanderen.be/grup van het Departement Omgeving.
  • U kunt het plan ook inkijken bij de gemeente Bilzen. Omwille van de maatregelen inzake Corona maakt u daarvoor eerst een afspraak op het nummer 02. 553 38 00.

Er wordt een publiek participatiemoment georganiseerd op donderdag 24 september tussen 14 en 20 uur. U kan de startnota dan inkijken en vragen stellen aan de opstellers van het plan. Gezien de maatregelen inzake de Corona-besmetting is het noodzakelijk vooraf een afspraak te maken op het telefoonnummer 02. 553 38 00. Zo kan u op een veilige manier deelnemen.  Het participatiemoment gaat door in Zaal O.C. Sint Amandus, Sint-Aldegondisstraat 5, 3740 Kleine Spouwen, Bilzen. Als er veel inschrijvingen worden genoteerd is een tweede participatiemoment mogelijk. Info op de website. Van harte welkom! 

Inspraakreacties kunnen worden ingediend tot uiterlijk maandag 19 oktober 2020 via de website www.omgeving.vlaanderen.be/grup. Reageren kan ook per brief. Overhandig uw brief, opnieuw na afspraak, tegen ontvangstbewijs aan de gemeente Bilzen of verstuur uw brief naar Departement Omgeving, afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten, Graaf de Ferrarisgebouw, Koning Albert II-laan 20 bus 7, 1000 Brussel.

Openbaar onderzoek Milieu

Bekendmaking leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten

Bekendmaking opheffing gemeentewegen

 

Contactinformatie