Asielzoekers

Achtergrondafbeelding
Maak een afspraak

Elke vreemdeling die in België aankomt, kan asiel aanvragen en de bescherming inroepen van de Belgische overheid.

De asielzoeker zal de verschillende fasen van de asielprocedure moeten doorlopen, gaande van de aanvraag tot asiel tot de uiteindelijke beslissing. De Belgische staat onderzoekt of de vreemdeling voldoet aan de criteria zoals beschreven in de Conventie van Genève van 1951 betreffende de status van vluchtelingen.

In België hebben asielzoekers geen recht op financiële steun, maar wel op opvang, zolang het onderzoek loopt: dit recht op materiële hulp start op het moment dat de asielaanvraag wordt ingediend, tot op het moment dat de asielprocedure wordt afgesloten.

Procedure

Uw aanvraag om erkend te worden als vluchteling of om het statuut van subsidiaire bescherming te bekomen gebeurt via een asielaanvraag bij de Dienst Vreemdelingenzaken te Brussel.

Wanneer uw aanvraag ontvankelijk is, krijgt u een ‘Bijlage 26’. U meldt zich binnen de 8 werkdagen bij het gemeentebestuur van uw verblijfplaats en brengt de ‘Bijlage 26’ mee.

Meebrengen

  • Bijlage 26, afgeleverd door Dienst Vreemdelingenzaken in Brussel
  • 2 pasfoto's
  • Huurcontract

Bedrag

Gratis

Maak een afspraak

Contactinformatie