Verwarmingstoelage stookoliefonds

Achtergrondafbeelding

Wie het financieel moeilijk heeft, kan jaarlijks van het Sociaal Verwarmingsfonds een verwarmingstoelage krijgen.

U kunt een tegemoetkoming krijgen voor de volgende brandstoffen:

 • huisbrandolie (mazout) aan de pomp en in bulk (brandstoftank aan huis)
 • verwarmingspetroleum (type c) aan de pomp
 • bulkpropaangas aan huis geleverd in grote hoeveelheden (in een propaangastank, niet in flessen)

Procedure

U heeft 60 dagen de tijd na leveringsdatum om uw aanvraag in te dienen. Dit kan bij het Sociaal Huis Bilzen.                                          

Het Sociaal Huis gaat na of u aan de voorwaarden voldoet, of het leveringsadres op de factuur overeenkomt met uw hoofdverblijf en vraagt enkele documenten op afhankelijk van de categorie waar u toebehoort. Behoort u tot:

 • Categorie 1, dan wordt er geen inkomensonderzoek gedaan als u een alleenstaande (met of zonder kinderen ten laste) met een RVV-statuut (Recht op Verhoogde VerzekeringsTegemoetkoming) bent of als alle leden van uw huishouden een RVV-statuut hebben. Zeker meebrengen voor uw aanvraag:
  • zowel identiteitskaart als PIN-code
  • bankkaart
 • Categorie 2, breng dan volgende documenten mee:
  • zowel identiteitskaart als PIN-code
  • bankkaart
  • bewijs van het gezinsinkomen (uw meest recente aanslagbiljet, uw meest recente loonfiche, uw meest recente attest van een ontvangen sociale uitkering, het kadastraal inkomen …)
 • Categorie 3, breng dan volgende documenten mee:
  • zowel identiteitskaart als PIN-code
  • bankkaart
  • beslissing van toelaatbaarheid van de collectieve schuldenregeling of een attest van de persoon die de schuldbemiddeling verricht

Bedrag

 • Het Fonds komt tussen voor maximaal 1500 liter per verwarmingsperiode per huishouden.
 • Voor wie zich verwarmt met aan de pomp gekochte mazout of lamppetroleum heeft het Fonds een forfaitaire tussenkomst van EUR 210,00. Eén aankoopbewijs volstaat om recht te hebben op de forfaitaire toelage.
 • Voor de in grote hoeveelheden geleverde brandstoffen schommelt het bedrag van de toelage tussen 14 cent en 20 cent per liter, afhankelijk van brandstofprijs. Hoe hoger de prijs, hoe hoger de tussenkomst. De toelage per huishouden is maximaal EUR 210,00.

Regelgeving

 • K.B.  van 09/01/2015 tot het bepalen van de nadere regels voor de toekenning van de verwarmingstoelage in het kader van het Sociaal Stookoliefonds.
 • K.B. 10/08/2015 tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 januari 2005 tot het bepalen van de nadere regels voor de toekenning van de verwarmingstoelage in het kader van het Sociaal Stookoliefonds.
 • O.B. betreffende de verwarmingstoelage: verhoging van de interventiedrempels vanaf 1 juni 2016.

Contactinformatie