Vermindering van de onroerende voorheffing voor personen met een handicap

Achtergrondafbeelding

De vermindering wordt toegekend voor de woning waarin een persoon met een handicap op 1 januari van het aanslagjaar zijn officiële woonplaats heeft volgens het bevolkingsregister.

Voorwaarden

De feiten die de handicap veroorzaakt hebben, moeten overkomen en vastgesteld zijn voor de betrokkene de leeftijd van 65 jaar heeft bereikt.

Een gehandicapte persoon is iemand van wie is vastgesteld :

  • Ofwel dat door zijn lichamelijke of psychische toestand zijn verdienvermogen is verminderd tot 1/3 of minder van wat een niet gehandicapte persoon kan verdienen.
  • Ofwel dat hij een volledig gebrek heeft aan zelfredzaamheid of een vermindering ervan van tenminste 9 punten.
  • Ofwel dat hij een RIZIV-invalide is. Dit betekent dat hij als arbeidsongeschikt is erkend en na één jaar van primaire arbeidsongeschiktheid als invalide door het RIZIV is erkend. Ook hier dient het verdienvermogen 1/3 of minder te zijn.
  • Ofwel dat hij ingevolge een administratieve of gerechtelijke beslissing voor tenminste 66 % blijvend fysiek of psychisch gehandicapt of arbeidsongeschikt verklaard is.

Procedure

Volgende instanties leveren de nodige attesten voor het verkrijgen van de vermindering:

  • ziekenfondsen
  • RIZIV (Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering)
  • de Directie-generaal voor Personen met een Handicap (FOD Sociale Zekerheid)

Deze attesten worden rechtstreeks naar de Vlaamse Belastingdienst gestuurd. De vermindering wordt dan in principe automatisch toegekend op het aanslagbiljet van de belastingplichtige (de eigenaar, bezitter, erfpachter, opstalhouder of vruchtgebruiker).

Wanneer u een aanslagbiljet krijgt waar geen vermindering op staat voor gehandicapte personen moet u schriftelijk bezwaar indienen.

Contactinformatie