Tussenkomst huurwaarborg

Achtergrondafbeelding

Als u als kandidaat-huurder niet in de mogelijkheid bent de huurwaarborg zelf te bekostigen, kunt u een tussenkomst in de huurwaarborg aanvragen.

Procedure

Als u als kandidaat-huurder niet in de financiële mogelijkheid bent de huurwaarborg volledig en éénmalig zelf te bekostigen, kunt u een tussenkomst in de huurwaarborg aanvragen. De huurwaarborg kan aangevraagd worden voor een noodzakelijke verhuizing (een onverwachte gebeurtenis, een ongezonde of onaangepaste woning, …) en als u via een bank geen waarborg kunt krijgen.

Het bedrag van de huurwaarborg is maximaal het bedrag gelijk aan twee maanden huur en wordt gestort op een geblokkeerde huurwaarborgrekening. Na toekenning van de huurwaarborg dient u deze binnen de 24 maanden terug te betalen aan het bevoegd Sociaal Huis.

Meebrengen

  • Zowel identiteitskaart als PIN-code.
  • Huurcontract (zonder huurcontract, kunt u geen aanvraag doen).
  • Bewijs van inkomsten en uitgaven van de laatste 3 maanden (facturen, bankuittreksels,...).

Uitzonderingen

Als u een opvangcentrum voor asielzoekers verlaat en een woning betrekt, is het Sociaal Huis van de gemeente waar de woning zich bevindt bevoegd voor deze steunaanvraag op voorwaarde dat:

  • U de hulpvraag stelt bij het verlaten van de opvangstructuur. Uw aanvraag voor een tussenkomst in de huurwaarborg moet ten laatste op de laatste dag van uw verblijf in de opvangstructuur worden gedaan. Als uw aanvraag later gebeurt, is het Sociaal Huis van de gewoonlijke verblijfplaats bevoegd, tenzij een van de uitzonderingen van toepassing is. 
  • De ligging van de woning moet duidelijk zijnt. Als de woning niet voldoende aanduidbaar is, is het Sociaal Huis van de plaats waar de opvangstructuur ligt, bevoegd. Uitgezonderd asielzoekers die bij het verlaten van de opvangstructuur aan een Sociaal Huis worden toegewezen, dan is het toegewezen Sociaal Huis bevoegd voor het toekennen van de huurwaarborg.

Regelgeving

Wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen van de steun verleend door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.

Contactinformatie