Taxibedrijf

Achtergrondafbeelding

Voor het uitbaten van een taxidienst in Bilzen heeft u een vergunning nodig. Een taxidienst is het bezoldigd vervoer van personen in een voertuig met bestuurder. Het is ongeregeld vervoer zonder vast traject en waarbij klanten de bestemming kiezen.

Regelgeving voor taxidiensten zoals opgenomen in het Staatsblad:

 • Decreet betreffende organisatie personenvervoer (2001)
 • Besluit Vlaamse regering taxidiensten en verhuur van voertuigen met bestuurder (2003)

 Vergunningsvoorwaarden taxidienst in Bilzen
Om een vergunning te krijgen, moet een taxidienst aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • De taxidienst heeft minstens 1 voertuig dat inclusief bestuurder geschikt is voor het vervoer van maximaal 9 personen.
 • Het voertuig wordt in zijn geheel ingezet als taxi.
 • De klant bepaalt de bestemming.
 • Het voertuig wordt beschikbaar gesteld op een standplaats op de openbare weg of op een plek waarover de exploitant beschikt.
 • Als het voertuig wordt ingezet als collectieve taxi, is dat per zitplaats.

Voorwaarden vergunninghouder van taxidienst
De persoon aan wie de vergunning wordt verleend, moet aan volgende eisen voldoen:

 • De vergunning wordt afgegeven aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon die eigenaar is van de voertuigen of er beschikking over heeft door een contract van aankoop op afbetaling of leasingovereenkomst.
 • De vergunning is in principe persoonlijk en onoverdraagbaar.
 • Per exploitant wordt in principe maar 1 vergunning afgeleverd, met vermelding van het aantal voertuigen.
 • Voor zelfstandige chauffeurs of chauffeurs in loondienst zijn er specifieke voorwaarden.

Aanvragen uitbatingsvergunning taxidienst
Het College van Burgemeester en Schepenen controleert de zedelijke waarborgen, beroepsbekwaamheid en de solvabiliteit van de aanvrager. Bij instemming wordt de vergunning binnen 3 maanden afgeleverd. De gemeenteraad stelt verder de toepasselijke tarieven vast. Een weigering wordt gemotiveerd. De vergunning wordt verleend voor een periode van vijf jaar en kan daarna verlengd worden.

Contactinformatie