Subsidie sanering van buiten gebruik gestelde stookolietanks

Achtergrondafbeelding

Subsidie voor het reinigen en het verwijderen van stookolietanks.

Voorwaarden

  • De buiten gebruik gestelde stookolietank moet gelegen zijn op het grondgebied van de Stad Bilzen.
  • De stookolietank hoort bij de woonfunctie van een onroerend goed dat hoofdzakelijk als woongelegenhied wordt gebruikt.
  • De stookolietank mag uitsluitend in gebruik geweest zijn voor de opslag van stookolie. De maximale inhoud van de stookolietank bedraagt 10 000 liter.
  • Het verwijderen omvat het leegpompen, het reinigen en het verwijderen van de stookolietank.
  • Bij materiële onmogelijkheid om de tank te verwijderen moet worden overgegaan tot opvulling. Dit omvat het leegpompen, het reinigen en het opvullen van de tank met zand, schuim of een ander gelijkwaardig materiaal.
  • Het verwijderen of het opvullen gebeurt onder toezicht van een erkende technicus of milieudeskundige.

Procedure

De subsidieaanvraag voor buitengebruikstelling van een stookolietank moet ingediend worden bij de milieudienst van Stad Bilzen.

Meebrengen

Aanvraagformulier “subsidie voor de sanering van een stookolietank” en volgende bewijsstukken:

  • Afschrift van het erkenningsbewijs van een erkend technicus;
  • Een geschreven en ondertekend verslag van de erkende technicus, waarin deze duidelijk en ondubbelzinning verklaart dat de tank werd verwijderd of opgevuld;
  • Een ontvangstbewijs voor de afgifte van afvalstoffen;
  • Factuur van de firma die stookolietank verwijderd of opgevuld heeft.

Bedrag

€ 50,00

Contactinformatie