logo bilzen

Nieuws

Facebook

E-loket items

Sociale dienstverlening

Hieronder vindt u terug waarvoor u allemaal terecht kan bij de Dienst Welzijn. De dienst is gehuisvest in het Sociaal Huis, Hospitaalstraat 15, 3740 Bilzen en is bereikbaar op
(089)51 94 95 of op socialezaken@bilzen.be.

Inkomens & vergoedingen
Pensioenen: al uw vragen over pensioenrechten in de verschillende stelsels, voor het indienen van de pensioenaanvraag en hulp bij de administratieve afhandeling.

Inkomensgarantie voor ouderen: personen die een klein pensioen ontvangen, hebben mogelijk recht op een inkomensgarantie voor ouderen.

Beroepsbezigheid bij het pensioen: als u een rust- of overlevingspensioen geniet, mag u onder bepaalde voorwaarden bij dat pensioen een toegelaten beroepsbezigheid uitoefenen. U heeft wel meldingsplicht aan de bevoegde betaaldienst.

Raming toekomstig pensioen: vanaf de leeftijd van 55 jaar (of als u binnen de 5 jaar met pensioen gaat) kunt u een raming (voor de prestaties in België) van uw toekomstig pensioen aanvragen.

Inkomensvervangende tegemoetkoming: dit is een tegemoetkoming ten laste van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid in Brussel. Ze wordt toegekend aan personen, jonger dan 65 jaar, die een bepaalde medische ongeschiktheid hebben en voldoen aan de gestelde voorwaarden.

Tegemoetkoming hulp aan bejaarden: dit is een tegemoetkoming ten laste van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid in Brussel. Deze tegemoetkoming wordt toegekend aan personen ouder dan 65 jaar, die een bepaald percentage invaliditeit scoren en daarnaast ook voldoen aan een aantal voorwaarden.

Diensten & Rechten
Parkeerkaart voor personen met een handicap: afhankelijk van het feit of u al een voldoende hoge medische score heeft, kan de aanvraag onmiddellijk worden ingediend of in het andere geval moet u eerst een medische controle passeren.

Vermindering kosten kabeltelevisie: bepaalde categorieën personen met een handicap en senioren komen in aanmerking voor een vermindering op de kosten van de kabeltelevisie.

Sociaal telefoontarief: personen ouder dan 65 jaar of personen die een invaliditeit van tenminste 66% kunnen bewijzen, komen (indien ze aan alle andere voorwaarden voldoen) in aanmerking voor het sociaal telefoontarief.

Sociaal tarief voor gas en elektriciteit: bepaalde categorieën personen met een handicap of bepaalde groepen van personen met een beperkt inkomen komen in aanmerking voor het sociaal tarief voor gas en elektriciteit.

Vrijstelling verkeersbelasting: bepaalde categorieën personen met een handicap komen in aanmerking voor deze vrijstelling.

Vrijstelling BTW op verkoopprijs autovoertuigen: bepaalde categorieën personen met een handicap komen in aanmerking voor deze vrijstelling.

Vermindering onroerende voorheffing: personen met een invaliditeit van tenminste 66%, vastgesteld voor de leeftijd van 65 jaar, hebben recht op een vermindering op de aanslag van de onroerende voorheffing.

Vermindering inkomstenbelasting: personen bij wie er een invaliditeit van tenminste 66% werd vastgesteld voor de leeftijd van 65 jaar hebben recht op een vermindering bij de berekening van de inkomstenbelasting.

Vermindering heffing waterverontreiniging: bepaalde categorieën personen met een handicap en bepaalde groepen van personen met een beperkt inkomen komen in aanmerking voor deze vermindering.

Minder Mobiele Centrale: dit is een vervoersdienst, die via vrijwillige chauffeurs, tegen betaling zorgt voor het vervoer van personen die tijdelijk of blijvend geen gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer. De aansluiting bij de Minder Mobielen Centrale en het aanvragen van een rit gebeurt bij de Dienst Welzijn, Sociaal Huis, Hospitaalstraat 15.