Overlevingspensioen

Achtergrondafbeelding

Het overlevingspensioen of een overgangsuitkering is het recht voor weduwen of weduwnaars op het pensioen opgebouwd door de loopbaan van hun overleden echtgenoot of echtgenote.

Voorwaarden

U hebt recht op een overlevingspensioen als:

  • u minstens 45 jaar bent. Deze leeftijdsgrens wordt geleidelijk opgetrokken tot 50 jaar (in 2025). De leeftijd op het ogenblik van het overlijden is bepalend.
  • Uw huwelijk op het ogenblik van overlijden minstens één jaar heeft geduurd, behalve als:
    • Er een kind ten laste is waarvoor één van de echtgenoten kinderbijslag ontving.
    • Er een kind geboren is uit dit huwelijk.
    • Het overlijden het gevolg is van een ongeval, gebeurd na de huwelijksdatum, of een beroepsziekte waarvan de aanvang of de verergering plaatsvond na de huwelijksdatum.
    • U waardig bent om te erven.

Het recht op het overlevingspensioen vervalt als u hertrouwt.

Overgangsuitkering:
Als u niet aan de leeftijdsvoorwaarde voor het recht op een overlevingspensioen voldoet, kunt u een overgangsuitkering aanvragen. Als u kinderen ten laste heeft, wordt de uitkering toegekend voor 24 maanden. Als u geen kinderen ten laste heeft, is de toekenning voor 12 maanden.

De overgangsuitkering is onbeperkt cumuleerbaar met een beroeps- of vervangingsinkomen. Na het wegvallen van de tijdelijke overgangsuitkering is er voor de weduwe of weduwnaar onmiddellijk recht op werkloosheidsuitkering zonder wachttijd.

Procedure

U kunt de aanvraag voor een overlevingspensioen of overgangsuitkering indienen bij het team Individuele Dienstverlening in het Sociaal Huis. U krijgt dan ook hulp en ondersteuning bij de opvolging en afhandeling van uw aanvraag. De aanvraag verloopt volledig digitaal.

Contactinformatie