Bekendmakingen openbaar onderzoek ruimte en milieu

Achtergrondafbeelding

Openbaar onderzoek RO

Afschaffing van een gedeelte van buurtweg nr. 120 van de Atlas van de Buurtwegen te Bilzen
Op de gemeenteraad van 4 december 2018 werd de voorlopge vaststelling goedgekeurd tot afschaffing van een gedeelte van buurweg nr. 120 van de Atlas van de Buurtwegen te Bilzen, in kader van de realisatie van het ruitelijke uitvoeringsplan bedrijventerrein Spelver III

Personen die bezwaren of opmerkingen hebben, worden verzocht hun schriftelijke bemerkingen aangetekend of tegen ontvangsbewijs te bezorgen aan het college van burgemeester en schepenen van de stad Bilzen, Deken Paquayplein 1 te 3740 Bilzen, uiterlijk op 31 janauri 2019.

Bekendmaking beslissing  tot ontheffing van de planMER-plicht van de aanvraag tot planologisch attest voor Vandersanden Steenfabrieken Spouwen - Bilzen
Het bedrijf Vandersanden Steenfabrieken beoogt een uitbreiding van de zone voor de verwerking van delfstoffen en wenst hiervoor een planologisch attest aan te vragen. Deze gronden sluiten rechtstreeks aan bij de bestaande opslagruimte. Door wijziging van de markt heeft het bedrijf meer ruimte nodig voor opslag van afgewerkte producten. In het kader van de aanvraag van een planologisch attest diende een onderzoek tot milieueffectrapportage te gebeuren. De dienst MER heeft bij besluit van 31 oktober 2017 geconcludeerd dat het voorgenomen plan geen aanleiding geeft tot aanzienlijke milieugevolgen en dat de opmaak van een plan-MER niet nodig is. De screeningsnota en de beslissing tot ontheffing kunnen geraadpleegd worden in de MER-databank op de webstek van de Dienst MER, www.mervlaanderen.be (dossiernummer SCRPL17242) en bij de dienst Ruimtelijke Ordening, Schureveld 19, 3740 Bilzen.

RUP HEES: Onderzoek tot milieueffectrapportage – ontheffing planMER-plicht
Het gemeentebestuur heeft besloten om het RUP Hees op te stellen. Sedert 1 juni 2008 is het verplicht om voorafgaand aan de opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) een screeningsnota op te stellen om na te gaan of er een milieueffectenrapport dient opgesteld.  Met betrekking tot het RUP Hees heeft de dienst MER bij besluit van 8 juni 2017 geconcludeerd dat het voorgenomen plan geen aanleiding geeft tot aanzienlijke milieugevolgen en dat de opmaak van een planMER niet nodig is.  De screeningsnota en de beslissing tot ontheffing kunnen geraadpleegd worden in de MER-databank op de webstek van de Dienst MER, https://www.lne.be/mer-dossierdatabank (dossiernummer SCRPL16306) en bij de dienst Ruimtelijke Ordening, Deken Paquayplein 1, 3740 Bilzen.

Publieke raadpleging en participatiemoment over de startnota van het gemeentelijk RUP Tabaart
Overeenkomstig de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening organiseerde het college van burgemeester en schepenen van Bilzen een publieke raadpleging van 04/11/2017 t.e.m. 02/01/2018 over de inhoud van de startnota die werd opgemaakt in functie van de opmaak van het gemeentelijk RUP Tabaart. Met dit RUP wil de stad het zuidelijk deel van het woonuitbreidingsgebied Tabaart ontwikkelen na opmaak van een masterplan voor het volledige woonuitbreidingsgebied. Er werd een participatiemoment georganiseerd in de vorm van een infoavond waarop het dossier interactief toegelicht werd met mogelijkheden voor vraag en antwoord, op 21/11/2017 om 19u in de raadzaal van het stedelijk administratief centrum, Deken Paquayplein 1, 3740 Bilzen. U vindt hieronder de link naar het verslag en de presentatie terug.

 

Scopingsnota RUP Tabaart
De adviezen en inspraakacties werden verwerkt in de scopingsnota. Hierna zal een voorontwerp van het RUP worden opgemaakt. Ook de procesnota kreeg een update.

Aankondiging openbaar onderzoek over het ontwerp van het gemeentelijk RUP Tabaart
Overeenkomstig de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening organiseert het schepencollege van Bilzen een openbaar onderzoek van 04/05/2018 t.e.m. 02/07/2018 over het in de gemeenteraad van 17/04/2018 voorlopig vastgestelde ontwerp van het gemeentelijk RUP Tabaart, omvattende het grafisch plan, het plan bestaande en juridische toestand, de stedenbouwkundige voorschriften en de toelichtingsnota.

In die periode kunt u de documenten consulteren, digitaal op de website https://www.bilzen.be/openbaar-onderzoek en op papier bij de Afdeling Ruimte, Schureveld 19, 3740 Bilzen (zonder afspraak op alle werkdagen van 9u00 tot 12u00 en na afspraak van dinsdag- tot donderdagnamiddag tussen 13u30 tot 16u30).

Reacties kunnen t.e.m. 02/07/2018 overgemaakt worden aan de GECORO: 

schriftelijk via aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs aan de GECORO, p/a Schureveld 19 te 3740 Bilzen

digitaal via: ruimtelijke.ordening@bilzen.be

Grafisch plan

Bestaande en jurydische toestand

Stedenbouwkundige voorschriften

Toelichtingsnota bijlage

Toelichtingsnota bijlage 1

Toelichtingsnota bijlage 2

Toelichtingsnota bijlage 3

Toelichtingsnota bijlage 4

Definitieve vaststelling RUP Tabaart door de gemeenteraad:

Bij besluit van 4 september 2018 heeft de gemeenteraad van de stad Bilzen het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Tabaart' definitief vastgesteld.

Het RUP treedt in werking binnen veertien dagen, te tellen vanaf de publicatie in het Staatsblad op 09/11/2018. Het ligt samen met het advies van de gemeentelijk commissie ruimtelijke ordening en het vaststellingsbesluit van de gemeenteraad ter inzage in het stedelijk administratief centrum (afdeling Ruimte, Schureveld 19, 3740 Bilzen) en digitaal via onderstaande linken.

 

 

Openbaar onderzoek Milieu

Omgevingsvergunningen

Contactinformatie