logo bilzen

Facebook

Openbaar onderzoek RO

Afschaffing van een gedeelte van voetweg nr. 18 van de Atlas van de Buurtwegen tussen de St. Gerlachusstraat en Linnerhof te Martenslinde
Het College van Burgmeester en Schepen van de Stad Bilzen brengt ter kennis dat in kader van de aanvraag tot “de afschaffing van een gedeelte van voetweg nr. 18 van de Atlas van de Buurtwegen tussen de St. Gerlachusstraat en Linnerhof te Martenslinde” en overeenkomstig de bepalingen van de wet van 10 april 1841 op de buurtwegen en de latere wijzigingen ervan, een openbaar onderzoek wordt gehouden voor deze afschaffing. Het dossier kan tijdens het openbaar onderzoek worden ingekeken  bij de stedelijke studiecel, Schureveld 19 te 3740 Bilzen vanaf 16 oktober 2017 tot en met 14 november 2017. De loketten zijn geopend alle werkdagen van 9u tot 12u, maandag- en woensdagnamiddag van 13u30 tot 16u. Personen die bezwaren of opmerkingen hebben, worden verzocht hun schriftelijke bemerkingen aangetekend of tegen ontvangstbewijs te bezorgen aan het college van burgemeester en schepenen van de Stad Bilzen, Deken Paquayplein 1 te 3740 Bilzen, uiterlijk op 14 november 2017.

De officiële bekendmaking

Openbaar onderzoek afschaffing buurtweg 6 aan de Tipstraat te Beverst
Het College van Burgmeester en Schepen van de Stad Bilzen brengt ter kennis dat in kader van de aanvraag tot “de afschaffing van een gedeelte van buurtweg nr. 6 van de Atlas van de Buurtwegen aan de Tipstraat te Beverst” en overeenkomstig de bepalingen van de wet van 10 april 1841 op de buurtwegen en de latere wijzigingen ervan, een openbaar onderzoek wordt gehouden voor deze herlegging. Het dossier kan tijdens het openbaar onderzoek worden ingekeken  bij de stedelijke studiecel, Schureveld 19 te 3740 Bilzen vanaf 4 augustus 2017 tot en met 2 september 2017. De loketten zijn geopend alle werkdagen van 9u tot 12u, maandag- en woensdagnamiddag van 13u30 tot 16u. Personen die bezwaren of opmerkingen hebben, worden verzocht hun schriftelijke bemerkingen aangetekend of tegen ontvangstbewijs te bezorgen aan het college van burgemeester en schepenen van de Stad Bilzen, Deken Paquayplein 1 te 3740 Bilzen, uiterlijk op 2 september 2017.

De officiële bekendmaking

Herlegging van een gedeelte van de voetwegen nrs. 31 en 34 van de Atlas van de Buurtwegen aan de Daalstraat te Rosmeer

Het College van Burgmeester en Schepen van de Stad Bilzen brengt ter kennis dat in kader van de aanvraag tot “herlegging van een gedeelte van de voetwegen nrs. 31 en 34 van de Atlas van de Buurtwegen aan de Daalstraat te Rosmeer” en overeenkomstig de bepalingen van de wet van 10 april 1841 op de buurtwegen en de latere wijzigingen ervan, een openbaar onderzoek wordt gehouden voor deze herlegging. Het dossier kan tijdens het openbaar onderzoek worden ingekeken  bij de stedelijke studiecel, Schureveld 19 te 3740 Bilzen vanaf 14 juni 2017 tot en met 13 juli 2017. De loketten zijn geopend alle werkdagen van 9u tot 12u, maandag- en woensdagnamiddag van 13u30 tot 16u. Personen die bezwaren of opmerkingen hebben, worden verzocht hun schriftelijke bemerkingen aangetekend of tegen ontvangstbewijs te bezorgen aan het college van burgemeester en schepenen van de Stad Bilzen, Deken Paquayplein 1 te 3740 Bilzen, uiterlijk op 13 juli 2017.

De officiële bekendmaking

OPENBAAR ONDERZOEK RUP HEES
Het college van burgemeester en schepenen van Bilzen deelt mee dat, overeenkomstig artikel 2.2.14 §2 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke ordening, een openbaar onderzoek wordt gestart van 3 augustus 2017 tot en met 2 oktober 2017 betreffende het door de gemeenteraad in zitting van 4 juli 2017 voorlopig vastgesteld ruimtelijk uitvoeringsplan Hees (inclusief onteigeningsplan).
                                                                                                           
Het dossier en de plannen kunnen tijdens het openbaar onderzoek worden ingekeken bij het stadsbestuur van Bilzen, op de dienst ruimtelijke ordening, dienstencentrum Territorium, Schureveld 19 te 3740 Bilzen. De loketten zijn geopend alle werkdagen van 9u00 tot 12u00, maandag- en woensdagnamiddag van 13u30 tot 16u00. De documenten zijn hier raadpleegbaar:

 

Personen die bezwaren of opmerkingen hebben, worden verzocht hun schriftelijke bemerkingen aangetekend of tegen ontvangstbewijs te bezorgen aan de GECORO, p/a Schureveld 19 te 3740 Bilzen binnen de periode van het openbaar onderzoek.


RUP SPELVER III: Onderzoek tot milieueffectrapportage – ontheffing planMER-plicht

Het gemeentebestuur heeft besloten om het RUP Spelver III op te stellen. Sedert 1 juni 2008 is het verplicht om voorafgaand aan de opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan een screeningsnota op te stellen om na te gaan of er een milieueffectenrapport dient opgesteld.  Met betrekking tot het RUP Spelver III heeft de dienst MER bij besluit van 5 januari 2017 geconcludeerd dat het voorgenomen plan geen aanleiding geeft tot aanzienlijke milieugevolgen en dat de opmaak van een planMER niet nodig is.

De screeningsnota en de beslissing tot ontheffing kunnen geraadpleegd worden in de MER-databank op de webstek van de Dienst MER, www.mervlaanderen.be (dossiernummer SCRPL16201) en bij de dienst Ruimtelijke Ordening, Schureveld 19, 3740 Bilzen.

Aanleg fietspad Heesveld en St. Lodewijkstraat: onteigening voor openbaar nut

Het college van burgemeester en schepenen heeft de eer u te berichten dat de gemeenteraad in zitting van 8 november 2016 in kader van de aanleg van een fietspad te Heesveld en St Lodewijkstraat te Bilzen een beslissing heeft getroffen om over te gaan tot onteigening wegens openbaar nut van de percelen zoals aangeduid op het onteigeningsplan opgemaakt door de dienst grondbeleid en studie van de Stad Bilzen met dossiernummer 2016-437, dd. 09 september 2016;  Tijdens dezelfde zitting heeft de gemeenteraad voormelde plan tevens voorlopig aanvaard.  De onteigeningsplannen kunnen van 20 februari 2017 tot en met 6 maart 2017 worden ingekeken bij het stadsbestuur van Bilzen, op de stedelijke studiecel, Schureveld 19 te 3740 Bilzen. De loketten zijn geopend alle werkdagen van 9u tot 12u, maandag- en woensdagnamiddag van 13u30 tot 16u.  Personen die bezwaren of opmerkingen hebben, worden verzocht hun schriftelijke bemerkingen aangetekend of tegen ontvangstbewijs te bezorgen aan het college van burgemeester en schepenen van de Stad Bilzen, Deken Paquayplein 1 te 3740 Bilzen, uiterlijk op 06 maart 2017.

Afschaffing van een gedeelte van buurtweg nr. 121 van de Atlas van de Buurtwegen te Bilzen,  gelegen in het gebied van het bedrijventerrein Spelver III en het nieuw recyclagepark

Gelet op de Wet op de buurtwegen van 10 april 1841, gewijzigd bij Decreet houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot de ruimtelijke ordening en het grond- en pandenbeleid van 4 april 2014; Gelet op het besluit tot vaststelling van nadere regels voor de organisatie van het openbaar onderzoek inzake buurtwegen, goedgekeurd door de Vlaamse regering op 20 juni 2014, inzonderheid artikel 1 § 3; Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 7 februari 2017 houdende de voorlopige vaststelling tot afschaffing van een gedeelte van buurtweg nr. 121 van de Atlas van de Buurtwegen te Bilzen, in kader van de realisatie van het ruimtelijk uitvoeringsplan “bedrijventerrein Spelver III “ en van het recyclagepark. Het college van burgemeester en schepenen van de stad Bilzen brengt ter kennis dat een openbaar onderzoek  wordt ingesteld met betrekking tot de hiervoor genoemde gemeenteraadsbeslissing van 7 februari 2017, gedurende een termijn van dertig (30) dagen. Het dossier kan tijdens het openbaar onderzoek worden ingekeken  bij de stedelijke studiecel, Schureveld 19 te 3740 Bilzen vanaf 03 maart 2017 tot en met 1 april 2017. De loketten zijn geopend alle werkdagen van 9u tot 12u, maandag- en woensdagnamiddag van 13u30 tot 16u. Personen die bezwaren of opmerkingen hebben, worden verzocht hun schriftelijke bemerkingen aangetekend of tegen ontvangstbewijs te bezorgen aan het college van burgemeester en schepenen van de Stad Bilzen, Deken Paquayplein 1 te 3740 Bilzen, uiterlijk op 01 april 2017.

Herlegging van een gedeelte van de voetwegen nrs. 31 en 34 van de Atlas van de Buurtwegen aan de Daalstraat te Rosmeer

Het College van Burgmeester en Schepen van de Stad Bilzen brengt ter kennis dat in kader van de aanvraag tot “herlegging van een gedeelte van de voetwegen nrs. 31 en 34 van de Atlas van de Buurtwegen aan de Daalstraat te Rosmeer” en overeenkomstig de bepalingen van de wet van 10 april 1841 op de buurtwegen en de latere wijzigingen ervan, een openbaar onderzoek wordt gehouden voor deze herlegging. Het dossier kan tijdens het openbaar onderzoek worden ingekeken  bij de stedelijke studiecel, Schureveld 19 te 3740 Bilzen vanaf 3 maart 2017 tot en met 1 april 2017. De loketten zijn geopend alle werkdagen van 9u tot 12u, maandag- en woensdagnamiddag van 13u30 tot 16u. Personen die bezwaren of opmerkingen hebben, worden verzocht hun schriftelijke bemerkingen aangetekend of tegen ontvangstbewijs te bezorgen aan het college van burgemeester en schepenen van de Stad Bilzen, Deken Paquayplein 1 te 3740 Bilzen, uiterlijk op 01 april 2017.