Bekendmakingen ruimte

Achtergrondafbeelding

Openbaar onderzoek RO

Bekendmaking beslissing  tot ontheffing van de planMER-plicht van de aanvraag tot planologisch attest voor Vandersanden Steenfabrieken Spouwen - Bilzen
Het bedrijf Vandersanden Steenfabrieken beoogt een uitbreiding van de zone voor de verwerking van delfstoffen en wenst hiervoor een planologisch attest aan te vragen. Deze gronden sluiten rechtstreeks aan bij de bestaande opslagruimte. Door wijziging van de markt heeft het bedrijf meer ruimte nodig voor opslag van afgewerkte producten. In het kader van de aanvraag van een planologisch attest diende een onderzoek tot milieueffectrapportage te gebeuren. De dienst MER heeft bij besluit van 31 oktober 2017 geconcludeerd dat het voorgenomen plan geen aanleiding geeft tot aanzienlijke milieugevolgen en dat de opmaak van een plan-MER niet nodig is. De screeningsnota en de beslissing tot ontheffing kunnen geraadpleegd worden in de MER-databank op de webstek van de Dienst MER, www.mervlaanderen.be (dossiernummer SCRPL17242) en bij de dienst Ruimtelijke Ordening, Schureveld 19, 3740 Bilzen.

RUP HEES: Onderzoek tot milieueffectrapportage – ontheffing planMER-plicht
Het gemeentebestuur heeft besloten om het RUP Hees op te stellen. Sedert 1 juni 2008 is het verplicht om voorafgaand aan de opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) een screeningsnota op te stellen om na te gaan of er een milieueffectenrapport dient opgesteld.  Met betrekking tot het RUP Hees heeft de dienst MER bij besluit van 8 juni 2017 geconcludeerd dat het voorgenomen plan geen aanleiding geeft tot aanzienlijke milieugevolgen en dat de opmaak van een planMER niet nodig is.  De screeningsnota en de beslissing tot ontheffing kunnen geraadpleegd worden in de MER-databank op de webstek van de Dienst MER, https://www.lne.be/mer-dossierdatabank (dossiernummer SCRPL16306) en bij de dienst Ruimtelijke Ordening, Deken Paquayplein 1, 3740 Bilzen.

Publieke raadpleging en participatiemoment over de startnota van het gemeentelijk RUP Tabaart
Overeenkomstig de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening organiseert het college van burgemeester en schepenen van Bilzen een publieke raadpleging van 04/11/2017 t.e.m. 02/01/2018 over de inhoud van de startnota die werd opgemaakt in functie van de opmaak van het gemeentelijk RUP Tabaart. Met dit RUP wil de stad het zuidelijk deel van het woonuitbreidingsgebied Tabaart ontwikkelen na opmaak van een masterplan voor het volledige woonuitbreidingsgebied. In die periode kunt u de startnota samen met de procesnota consulteren, digitaal onder deze tekst en op papier bij de Afdeling Ruimte, Schureveld 19, 3740 Bilzen waar het loket alle werkdagen van 9u00 tot 12u00 en maandag- en woensdagnamiddag van 13u30 tot 16u00 geopend is. Reacties kunnen t.e.m. 02/01/2018 overgemaakt worden aan de stad, ofwel schriftelijk via aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs aan het college van burgemeester en schepenen, Deken Paquayplein 1, 3740 Bilzen, ofwel digitaal via het e-mailadres ruimtelijke.ordening@bilzen.be. Er werd een participatiemoment georganiseerd in de vorm van een infoavond waarop het dossier interactief toegelicht werd met mogelijkheden voor vraag en antwoord, op 21/11/2017 om 19u in de raadzaal van het stedelijk administratief centrum, Deken Paquayplein 1, 3740 Bilzen. U vindt hieronder de link naar het verslag en de presentatie terug

Afschaffing van een gedeelte van voetweg nr. 18 van de Atlas van de Buurtwegen tussen de St. Gerlachusstraat en Linnerhof te Martenslinde
Het College van Burgmeester en Schepen van de Stad Bilzen brengt ter kennis dat in kader van de aanvraag tot “de afschaffing van een gedeelte van voetweg nr. 18 van de Atlas van de Buurtwegen tussen de St. Gerlachusstraat en Linnerhof te Martenslinde” en overeenkomstig de bepalingen van de wet van 10 april 1841 op de buurtwegen en de latere wijzigingen ervan, een openbaar onderzoek wordt gehouden voor deze afschaffing. Het dossier kan tijdens het openbaar onderzoek worden ingekeken  bij de stedelijke studiecel, Schureveld 19 te 3740 Bilzen vanaf 16 oktober 2017 tot en met 14 november 2017. De loketten zijn geopend alle werkdagen van 9u tot 12u, maandag- en woensdagnamiddag van 13u30 tot 16u. Personen die bezwaren of opmerkingen hebben, worden verzocht hun schriftelijke bemerkingen aangetekend of tegen ontvangstbewijs te bezorgen aan het college van burgemeester en schepenen van de Stad Bilzen, Deken Paquayplein 1 te 3740 Bilzen, uiterlijk op 14 november 2017.

De officiële bekendmaking

Openbaar onderzoek Milieu

Omgevingsvergunningen