Natuurvergunning

Achtergrondafbeelding

Conform het Natuurdecreet heeft u een natuurvergunning nodig voor het wijzigen van vegetatie of kleine landschapselementen in:

  • Groen-, park- en bosgebieden
  • Vogel- en habitatrichtlijngebieden
  • Agrarische gebieden
     

De natuurvergunningsplicht geldt niet:

  • Als het gaat om een huiskavel (Natuurdecreet, artikel 2, 35°) van een vergunde woning of bedrijfsgebouw (van een landbouw- of veeteeltinrichting) gelegen binnen een straal van 100 meter rond het gebouw (dit wordt 50 meter als het om een groene bestemming gaat).
  • Als u al over een stedenbouwkundige vergunning beschikt waarbij advies van de Agentschap Natuur en Bos is gevraagd.
  • Als de werken kaderen in een goedgekeurd beheersplan of normale onderhoudswerken.

Procedure

Burgers en bedrijven kunnen een natuurvergunning aanvragen bij het gemeentebestuur. Bedrijven of organisaties met publiekrechtelijk karakter (zoals OCMW’s, polders en wateringen, gemeentebesturen) moeten hun natuurvergunningsaanvraag rechtstreeks bij het provinciebestuur indienen.

Wie niet akkoord gaat met de beslissing van het schepencollege over zijn natuurvergunningsaanvraag, kan beroep indienen bij de Bestendige Deputatie van de provincie. Dit beroep bevestigt, wijzigt of vernietigt dan de beslissing van de gemeente.