Mini kinderrechtenonderzoek

Achtergrondafbeelding

We willen de kinderarmoede terugdringen door tegelijk vindplaatsgericht en drempelverlagend te werken zodat de gezinnen gemakkelijk de weg vinden naar het Sociaal Huis. De plaats bij uitstek waar kinderen met een verhoogd armoederisico gekend zijn, is bij Kind & Gezin. Kind & Gezin is bijgevolg de bevoorrechte partner om gezinnen toe te leiden naar het Sociaal Huis. De toeleiding willen we op een positieve manier doen en vóórdat er mogelijks problemen zijn, zodat de gezinnen weten waar ze terecht kunnen als ze in nood verkeren.

Om de kinderarmoede terug te dringen is het belangrijk dat mensen in armoede structureel hun basisrechten uitputten. Dit kunnen we bereiken door de gezinnen op te sporen op een actieve manier en samen met hun na te gaan of ze alle hun rechten kennen. We verschaffen uitgebreid de informatie en waar nodig verwijzen we op een actieve manier. Als het mogelijk is, doen we ook rechtstreeks de aanvragen bij de nodige instanties.

De gezinnen met een verhoogd armoederisico ontvangen via de verpleegkundige een bon die de doorverwijzing betekent voor het mini-rechtenonderzoek. Wanneer het gezin akkoord gaat met doorverwijzing en na het mini-rechtenonderzoek, ontvangen zijn een bon van € 50 per kind (met een maximum 2 bonnen per gezin) om aankopen te doen in de sociaal kruidenier, Bieskruid en Biesotiekje.

Voorwaarden

Recht op Verhoogde Verzekeringstegemoetkoming en/of voldoen aan de armoedebarometer van Kind & Gezin.

 

Procedure

  • Aanmelding via de verpleegkundige van Kind en Gezin.
  • De verpleegkundige neemt contact op met Vanessa Cluckers om een afspraak te maken. De verpleegkundige vult de bon in en geeft deze mee aan het gezin.
  • Tijdens de afspraak gaat Vanessa na of het gezin alle mogelijke rechten uitput. Indien dit niet het geval is, zal Vanessa helpen om de aanvragen te doen bij de verschillende instanties. Indien het nodig is, wordt er een vervolgafspraak gepland. Dit kan bij Vanessa zelf indien het gezin nog niet gekend is bij het Sociaal Huis of bij de maatschappelijk werker waar het gezin al gekend is.

Bedrag

€ 50 per kind met een maximum van 2 bonnen per gezin.

Regelgeving

  • Decreet van 21 maart 2003 betreffende armoedebestrijding, met toevoeging artikel 18/1 subsidiering lokale kinderarmoedebestrijding op 20 december 2013
  • Op 21 maart 2014 keurde de Vlaamse Regering de toekenning van de middelen in het kader van het Strategische Actieprogramma Limburg ² goed, evenals de subsidieprocedure. Gezien de gelijkaardige doelstelling van beide subsidiekanalen, wordt de subsidieprocedure voor SALK geïntegreerd in de subsidieprocedure voor lokale kinderarmoedebestrijding via het armoededecreet.   
  • Omzendbrief WVG 2014/01 van februari 2014 betreffende de subsidiering van lokale kinderarmoedebestrijding
  • Lokaal beleidsplan kinderarmoede: maximale rechtendetectie voor kinderen en hun gezinnen d.m.v. actieve toeleiding van Kind en Gezin naar het Sociaal Huis.

Contactinformatie