logo bilzen

Nieuws

Facebook

Klimaatplan

“Allemaal CO2--neutraal” is de slogan waarmee de provincie Limburg haar ambitie om CO2-neutraal te worden tegen 2020 laat blijken.  Maar de provincie kan deze doelstelling uiteraard niet alleen realiseren: de gemeente-besturen zijn hierbij belangrijke partners!  Een eigen klimaatbeleid biedt de stad nl. tal van voordelen. Het stelt haar in staat een bijdrage te leveren aan het tegengaan van de klimaatverandering en minder energieafhankelijk te worden. De stad Bilzen ondertekende bijgevolg op 30 november 2011 de Europese “Covenant of Mayors” (burgemeesterconvenant) - een initiatief van de Europese Commissie. Dit convenant stimuleert lokale besturen om verder te gaan dan de 20/20/20 doelstellingen op het vlak van CO2, meer bepaald 20 % minder CO2-uitstoot tegen 2020. Onze stad wil hiermee haar ambitie op het vlak van klimaatbeleid kracht bijzetten en meewerken aan de provinciale klimaatdoelstelling.  Een van de verplichtingen van het “Covenant of Mayors” is de opmaak van een klimaatplan. Dit klimaatplan werd goedgekeurd in de gemeenteraad van 3 juli 2012. Om te weten waar onze gemeente vandaag staat op het vlak van de CO2-uitstoot, werd een nulmeting opgemaakt. Met deze nulmeting als achtergrondinformatie werd een actieplan opgemaakt om onze uitstoot terug te dringen. De stad werd hierbij ondersteund door het provinciebestuur, BBL, Infrax en Dubolimburg.  Maar het werk is natuurlijk niet gedaan na de opmaak en goedkeuring van een gemeentelijk actieplan. De lopende initiatieven binnen deze klimaatambitie worden verdergezet (bv. DuWoLim-lening, deelname aan campagne Warm Limburg,…) en er zullen de komende jaren nieuwe initiatieven worden opgezet samen met alle betrokkenen.

Heeft u zelf ideeën of suggesties? Mail ze dan naar milieudienst@bilzen.be .

Klimaatactieplan
Nulmeting