Om de overlast van wildplassen, vernielingen, sluikstorten of nachtlawaai zoveel mogelijk te vermijden, heeft stad Bilzen in 2011 een reglement voor Gemeentelijke Administratieve Sancties uitgewerkt, dat na evaluatie in december 2016 is gewijzigd. Het GAS-reglement focust op preventie en sensibilisering en fungeert als stok achter de deur bij ernstige en herhaaldelijke overtredingen van het reglement.

Bekijk het GAS-reglement van stad Bilzen

Procedure bij overtreding GAS-reglement
De politie of een gemeentelijk vaststeller stelt de GAS-overtreding vast en stuurt een proces-verbaal of bestuurlijk verslag naar de sanctionerende ambtenaar. De betrokken overtreder ontvangt een aangetekende brief met de beschrijving van zijn overtreding en de mogelijkheid om zich schriftelijk en/of mondeling te verweren.

Ouderlijke betrokkenheid voor minderjarigen
Als de overtreder van het GAS-reglement een minderjarige is, kan de sanctionerend ambtenaar een gesprek met de ouders van de minderjarige overtreder aangaan om te polsen naar opvoedkundige maatregelen die zij opleggen. Daarna beslist de ambtenaar al dan niet een procedure te starten. Ouderlijke betrokkenheid is niet verplicht.

Bemiddeling bij overtreding GAS-reglement
Een overtreder van het GAS-reglement heeft door de tussenkomst van een bemiddelaar de mogelijkheid om de veroorzaakte schade te herstellen of schadeloos te stellen of een conflict te laten bedaren.

De bemiddeling is verplicht voor minderjarigen en kan worden opgelegd bij meerderjarigen wanneer deze hiermee instemmen en een slachtoffer is geïdentificeerd.

Gemeenschapsdienst: prestatie van algemeen belang voor de gemeenschap
De overtreder kan een gemeenschapsdienst worden opgelegd. Die prestatie van algemeen belang voor de gemeenschap kan bestaan uit een opleiding en/of een onbetaalde prestatie onder toezicht van de gemeente en uitgevoerd voor een gemeentedienst.

Geldboete
Er kan enkel een geldboete worden opgelegd als:

  • Er geen aanleiding bestaat tot bemiddeling of gemeenschapsdienst.
  • Bemiddeling niet slaagt.
  • Gemeenschapsdienst niet volgens de afspraken wordt uitgevoerd.

De overtreder ontvangt in dat geval een beslissing van de sanctionerende ambtenaar tot het opleggen van een boete, samen met een overschrijvingsformulier.  De maximumboete bedraagt 125 euro voor minderjarigen vanaf 16 jaar en 250 euro voor overtreders vanaf 18 jaar.

De overtreder kan binnen 30 dagen beroep indienen bij de Politierechtbank. Na deze termijn is de beslissing van de sanctionerend ambtenaar definitief.


Contactinformatie