Equivalent leefloon

Achtergrondafbeelding

Als u geen recht heeft op een leefloon (omdat u niet voldoet aan de vereiste voorwaarden wegens uw nationaliteit, leeftijd of inkomen), maar u zich wel in een vergelijkbare behoeftige situatie bevindt, kunt u in aanmerking komen voor het equivalent leefloon. U moet daarvoor aan de toekenningsvoorwaarden voor het equivalent leefloon voldoen.

Voorwaarden

U moet aan twee verplichte en vier facultatieve voorwaarden voldoen om recht te hebben op het equivalent leefloon.

Verplichte voorwaarden:
1. Uw gewone en effectieve verblijfplaats bevindt zich op het Belgisch Grondgebied

De gewone en effectieve verblijfplaats is de plaats waar u of uw gezin gewoonlijk leeft. U dient zelf het bewijs te leveren dat uw verblijfplaats in België is. Dit kunt u onder meer bewijzen aan de hand van een identiteitsdocument of een ander verblijfsdocument.

2. U bent behoeftig
Dit wil zeggen dat u zich in een noodtoestand bevindt. U bent niet in staat om onderdak te vinden, om u te voeden, wassen en kleden of om toegang te krijgen tot de gezondheidszorg.

Facultatieve voorwaarden:
Het Sociaal Huis kan eventueel 4 facultatieve voorwaarden met het oog op uw maatschappelijke integratie koppelen aan de toekenning van het equivalent leefloon.

1. Werkbereidheid
Het Sociaal Huis kan van u eisen dat u bereid bent om te werken en serieuze inspanningen levert om werk te vinden. 

2. Uitputting van de sociale rechten
Het Sociaal Huis kan van u eisen dat u uw rechten doet gelden op andere sociale voorzieningen, zoals werkloosheidsuitkering, uitkering voor arbeidsongeschiktheid … Het equivalent leefloon is een laatste redmiddel, enkel en alleen als u dus geen enkele andere mogelijke bron van inkomsten heeft.

3. Doorverwijzing naar onderhoudsplichtigen
Het Sociaal Huis kan van u eisen dat u zich richt tot de mensen die u onderhoudsgelden verschuldigd zijn.

4. Geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie
Het Sociaal Huis kan van u eisen dat u een ‘geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie’ ondertekent. Die schriftelijke overeenkomst legt uw rechten en plichten vast, evenals de verplichtingen van het Sociaal Huis tegenover u in het kader van dit project.

Procedure

Vraag het equivalent leefloon aan bij het Sociaal Huis Bilzen.

Meebrengen

  • Zowel identiteitskaart als PIN-code.
  • Inkomstenbewijzen en rekeninguittreksels van de laatste drie maanden.
  • Uw huurcontract.
  • Attest van gezinssamenstelling.
     

Bedrag

Het bedrag waarop u recht heeft, wordt bepaald door uw familiale situatie. Er worden drie categorieën onderscheiden:

  • Alleenstaande: u woont alleen.
  • Samenwonend met gezinslast: u wordt als “samenwonend met gezinslast” beschouwd als u minstens één minderjarig kind ten laste heeft.
  • Samenwonende: u wordt als samenwonend beschouwd als u met iemand samenwoont (niet noodzakelijk uw partner) met wie u de uitgaven voor het huishouden (huur, energie, enz.) deelt.

Regelgeving

Wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen van de steun verleend door de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn.

Contactinformatie