logo bilzen

Nieuws

Facebook

Bermbeheersplan

Bermen en taluds liggen als groene linten langs wegen en waterlopen. Ondanks hun beperkte breedte vertegenwoordigen ze een aanzienlijk areaal. Het is dan ook niet te verwonderen dat ze tal van functies vervullen. Zo hebben ze een verkeerstechnische, ecologische, landschappelijke en recreatieve betekenis.  De stad Bilzen streeft naar een duurzaam beheer van de bermen en taluds zodat ze hun diverse functies optimaal kunnen (blijven) vervullen. Het beheer moet aantrekkelijke, bloemenrijke bermen opleveren. Langs deze bermen kunnen planten en dieren zich vlot verspreiden en is het voor de mens aangenaam wandelen of fietsen. Daarbij gaat voldoende aandacht naar verkeersveiligheid en -comfort.

Bij het beheer van de bermen moet de stad zich houden aan het Vlaamse Bermbesluit van 27 juni 1984.

Download hier het wegbermbeheersplan
Bekijk hier de lijst van het maaien van gras op grondgebied Bilzen in eigen beheer & door derden.

Tips voor een goed berm- en randenbeheer
Bermen en randen vervullen verschillende functies. Ze zorgen niet alleen voor onderdak en/of voedsel voor bijen, hommels en akker- en weidevogels, maar ze vormen ook een buffer voor uitspoeling van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen, beperken erosie en helpen de oever vasthouden. Een goed beheer van die randen en bermen is dus belangrijk! Het zorgt voor een positieve interactie tussen rand en akker, waardoor ze bijdragen aan een meer duurzame productiewijze en een goed imago voor de sector. In het kader van het project Draagvlakverbreding Landbouw & Milieu lanceert Inagro een brochure over goed berm- en randenbeheer. De folder bevat praktische tips voor landbouwers, een praktijkvoorbeeld en de voordelen van goed onderhouden randen en bermen langs akkers. Het initiatief moet landbouwers sensibiliseren en het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in perceelsranden verminderen.

U vindt de folder hier