logo bilzen

Facebook

Openbaar onderzoek RO

Aanleg fietspad Heesveld en St. Lodewijkstraat: onteigening voor openbaar nut

Het college van burgemeester en schepenen heeft de eer u te berichten dat de gemeenteraad in zitting van 8 november 2016 in kader van de aanleg van een fietspad te Heesveld en St Lodewijkstraat te Bilzen een beslissing heeft getroffen om over te gaan tot onteigening wegens openbaar nut van de percelen zoals aangeduid op het onteigeningsplan opgemaakt door de dienst grondbeleid en studie van de Stad Bilzen met dossiernummer 2016-437, dd. 09 september 2016;  Tijdens dezelfde zitting heeft de gemeenteraad voormelde plan tevens voorlopig aanvaard.  De onteigeningsplannen kunnen van 20 februari 2017 tot en met 6 maart 2017 worden ingekeken bij het stadsbestuur van Bilzen, op de stedelijke studiecel, Schureveld 19 te 3740 Bilzen. De loketten zijn geopend alle werkdagen van 9u tot 12u, maandag- en woensdagnamiddag van 13u30 tot 16u.  Personen die bezwaren of opmerkingen hebben, worden verzocht hun schriftelijke bemerkingen aangetekend of tegen ontvangstbewijs te bezorgen aan het college van burgemeester en schepenen van de Stad Bilzen, Deken Paquayplein 1 te 3740 Bilzen, uiterlijk op 06 maart 2017.

Afschaffing van een gedeelte van buurtweg nr. 121 van de Atlas van de Buurtwegen te Bilzen,  gelegen in het gebied van het bedrijventerrein Spelver III en het nieuw recyclagepark

Gelet op de Wet op de buurtwegen van 10 april 1841, gewijzigd bij Decreet houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot de ruimtelijke ordening en het grond- en pandenbeleid van 4 april 2014; Gelet op het besluit tot vaststelling van nadere regels voor de organisatie van het openbaar onderzoek inzake buurtwegen, goedgekeurd door de Vlaamse regering op 20 juni 2014, inzonderheid artikel 1 § 3; Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 7 februari 2017 houdende de voorlopige vaststelling tot afschaffing van een gedeelte van buurtweg nr. 121 van de Atlas van de Buurtwegen te Bilzen, in kader van de realisatie van het ruimtelijk uitvoeringsplan “bedrijventerrein Spelver III “ en van het recyclagepark. Het college van burgemeester en schepenen van de stad Bilzen brengt ter kennis dat een openbaar onderzoek  wordt ingesteld met betrekking tot de hiervoor genoemde gemeenteraadsbeslissing van 7 februari 2017, gedurende een termijn van dertig (30) dagen. Het dossier kan tijdens het openbaar onderzoek worden ingekeken  bij de stedelijke studiecel, Schureveld 19 te 3740 Bilzen vanaf 03 maart 2017 tot en met 1 april 2017. De loketten zijn geopend alle werkdagen van 9u tot 12u, maandag- en woensdagnamiddag van 13u30 tot 16u. Personen die bezwaren of opmerkingen hebben, worden verzocht hun schriftelijke bemerkingen aangetekend of tegen ontvangstbewijs te bezorgen aan het college van burgemeester en schepenen van de Stad Bilzen, Deken Paquayplein 1 te 3740 Bilzen, uiterlijk op 01 april 2017.

Herlegging van een gedeelte van de voetwegen nrs. 31 en 34 van de Atlas van de Buurtwegen aan de Daalstraat te Rosmeer

Het College van Burgmeester en Schepen van de Stad Bilzen brengt ter kennis dat in kader van de aanvraag tot “herlegging van een gedeelte van de voetwegen nrs. 31 en 34 van de Atlas van de Buurtwegen aan de Daalstraat te Rosmeer” en overeenkomstig de bepalingen van de wet van 10 april 1841 op de buurtwegen en de latere wijzigingen ervan, een openbaar onderzoek wordt gehouden voor deze herlegging. Het dossier kan tijdens het openbaar onderzoek worden ingekeken  bij de stedelijke studiecel, Schureveld 19 te 3740 Bilzen vanaf 3 maart 2017 tot en met 1 april 2017. De loketten zijn geopend alle werkdagen van 9u tot 12u, maandag- en woensdagnamiddag van 13u30 tot 16u. Personen die bezwaren of opmerkingen hebben, worden verzocht hun schriftelijke bemerkingen aangetekend of tegen ontvangstbewijs te bezorgen aan het college van burgemeester en schepenen van de Stad Bilzen, Deken Paquayplein 1 te 3740 Bilzen, uiterlijk op 01 april 2017.